Förstudien om järnväg i tunnel eller spår i markplan är klar

14 April, 2020

Den 14 april blev förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan” färdig. Vid Trafikverkets samråd i juni har Lunds politiker möjlighet att ta ställning till vilket alternativ de förordar när det gäller Lunds fortsatta utveckling kopplat till höghastighetsjärnväg och Lund C.

Lund C är Sveriges fjärde mest strafikerade station.

Genom att rapporten nu är klar finns det ett faktabaserat underlag som stöd för det vidare arbetet.

Syftet med utredningen har varit att ta fram jämförande kostnadskalkyler för järnväg i markplan och järnväg i tunnel och att analysera de olika alternativens genomförbarhet. Rapporten - som visar att tunnelalternativet trots många fördelar blir dyrare än spår i markplan - ger en fördjupad analys av de olika alternativen.

Presentation av rapporten

Här kan du läsa en presentation av rapporten Järnväg i tunnel genom Lund eller nya spår i markplan.

Här kan du läsa en kortfattad text om rapporten från förstudien.