Första vinnarna av Lunds kommuns medarbetarpriser utsedda

27 October, 2020

Lunds kommun har infört medarbetarpriser för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av våra resurser. Nu har de första vinnarna korats.

– En del av det strategiska arbetet i Lunds kommun är att innovation och utveckling ska kunna ske i vardagen. Detta priset är en del av det arbetet. Kraften hos våra medarbetare är väldigt viktig. Kunskapen hos medarbetarna tillsammans nya kloka förslag leder till att hela kommunen kommer utvecklas på ett positivt sätt. I Lund följer vi ledorden lyssna, lära och leda och detta initiativ fångar alla tre aspekterna, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med HR-ansvar.

– Medarbetarna är de som ser till att den kommunala välfärden och servicen fungerar. Det är också våra medarbetare som vet bäst hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Att få vara med och dela ut priser till några av de medarbetarna som bidragit utöver det vanliga till en positiv utveckling av verksamheten är en stor ära, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Vinnare 2020

Medarbetarpriset Lyssna: Dan Andersson, fritidsledare på kultur- och fritidsförvaltningen

Pristagare Lyssna Dan Andersson

Motivering:

Dan har i många år arbetat oförtrutet med att hitta nya vägar för att nå Södra Sandbys barn och ungdomar för att hjälpa dem att skapa en god och meningsfull fritid. Genom tillit och rak kommunikation skapar han relationer som har vänt många av byns ungdomars liv till det positiva.

Medarbetarpriset Lära: Joakim Wede, lärare i matematik och idrott och hälsa på Hedda Anderssongymnasiet, utbildningsförvaltningen

Pristagare Lära Joakim Wede

Motivering:

Joakim har tagit stora kliv i rollen som ny lärare i idrott och matematik på Hedda Anderssongymnasiet. Joakim anammade direkt Heddas pedagogiska inriktning och integrerade skolans mål i sin yrkesroll. Han hittar ständigt lösningar utifrån behov han fångar upp i organisationen och hos eleverna. Utmaningar i klassrummet bemöter Joakim med nyfikenhet, kreativitet och ett dynamiskt ledarskap.

Medarbetarpriset Leda: Inesa Fejzic, enhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen  

Pristagare Leda Ineza Fejzic

Motivering:

Inesa gör alltid sitt bästa för att utveckla verksamheten för de boendes bästa. Hon öppnar upp för välfärdsteknik och inspirerar andra enheter till innovation och utveckling. Inesa är även en mycket uppskattad chef och ser individens potential och fördelen med att vi tar tillvara på allas kompetens utifrån både ett individ-, samhälls- och arbetsgivarperspektiv.

Medarbetarpriset Kunskap: Demensteamet på vård- och omsorgsförvaltningen

Pristagare Kunskap Demensteamet

Från vänster: Annika Lennstrand Maidwell, Carin Follin, Jennie Johansson, Elin Nilsson, Inga-Lill Winqvist, Pia Johnson, Veronika Welin.

Motivering:

Demensteamet arbetar strukturerat och effektivt med att utbilda, stötta och handleda både medarbetare och anhöriga. De har bland annat utbildat och infört arbetsinstrumentet ”Tidiga Tecken” inom boende LSS. Ett instrument för att tidigt upptäcka förändringar hos den åldrande personen med intellektuell funktionsnedsättning som skulle kunna bero på demenssjukdom.

Medarbetarpriset Öppenhet: Västerbroteamet, medarbetare från stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunkontoret

Pristagare Öppenhet Västerbroteamet

Från vänster: Jenny Nagenius, Katarina Meier (på datorskärm), Ellinor Thornblad, Maja Skoog, Linda Karlsson, Sara Bernstrup Nilsson, Jesper Wern. Alla medlemmar i teamet var inte på plats – arbetet engagerar ytterligare medarbetare i organisationen.

Motivering:

Västerbroteamet har under många år arbetat ihärdigt och kontinuerligt med planering, avtal och utveckling av Lunds nya centrala stadsdel i västra Lund. Med stöd av politik och ledning i flera olika kommunala förvaltningar har projektteamet samlat såväl de politiska visionerna som önskemålen hos de externa aktörerna och paketerat dessa i Västerbroprogrammet med tillhörande genomförandeavtal.

Västerbroteamet är ett exempel på hur förvaltningsöverskridande arbete effektiviserar berörda förvaltningars insatser nu och på sikt – men också hur vi tillsammans kan uppnå mycket mer!

Medarbetarpriset Innovation: Benny Jonsson, systemarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Pristagare Innovation Benny Jonsson

Motivering:

Benny har varit drivande i flera stora projekt som effektiviserat arbetet för kommunen och underlättat för medborgarna. Bland annat har Benny digitaliserat och effektiviserat bygglovshanteringen och urvalsprocessen vad gäller skolplaceringsbeslut.

Om medarbetarpriset

Priserna delas ut till personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen. De tar fasta på nyckelorden i visionen – kunskap, innovation och öppenhet – och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Fler priser som Lunds kommun delar ut