Ett steg framåt för nytt mötesforum

6 May, 2020

Kommunstyrelsens beslut att reservera kommunal mark för en eventuell försäljning till Skanska innebär ett steg framåt i processen mot ett mötesforum med hotell, kontor och konferenser på gamla tingsrättens tomt intill Lund C. I höst planeras förslaget till planprogram att gå vidare till samråd.

Karta över det ungefärliga området för markreservationenSkanska äger marken där den tidigare tingsrätten ligger, fastigheten Häradshövdningen 2, och har ansökt om planläggning för ett mötesforum med bland annat hotell, kontor och konferensverksamhet. Lunds kommun samverkar med Skanska utifrån ett mötesforums betydelse för staden, näringslivet och universitetet, och lägger stor vikt vid hur anläggningen kopplas samman med omgivande stadsmiljö.

– Nu tar vi ett viktigt steg mot att kunna utveckla besöksnäringen i Lund och därmed också öka underlaget för centrumhandeln, säger Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Skanska behöver utvidga sin fastighet till anslutande kommunägd mark för att genomföra projektet. Kommunstyrelsens beslut innebär att kommunens mark reserveras under den tid som planprocessen beräknas pågå för en eventuell försäljning till Skanska i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.

Markreservationen omfattar bland annat Klosterhagens parkeringsplats som idag förvaltas av LKP enligt ett arrendeavtal med kommunen. Behovet av nya parkeringsplatser för bland annat mötesforum och Lund C kommer att utredas som en del av planprocessen. 

– Det här är ett viktigt politiskt beslut för att komma vidare i processen med denna för Lund så angelägna fråga, säger Mikael Fritzon, teknisk direktör.

Planprogramförslaget planeras att vara färdigt för samråd i höst och längre fram ges även möjlighet att tycka till i detaljplaneskedet. När projektet har fått tydligare förutsättningar upprättas ett markanvisningsavtal som reglerar överlåtelsen av kommunägd mark. Arbetet med planprogram och detaljplan förväntas pågå fram till 2023. Fram till dess kommer gamla Tingsrätten att användas som tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet.