Ett Lund för alla – Lunds första program för social hållbarhet

28 August, 2020

Som Skandinaviens första stad för mänskliga rättigheter har Lunds kommun nu antagit ett program för social hållbarhet. Tillsammans med miljöprogrammet LundaEko tas därmed ett helhetsgrepp på det lokala arbetet för Agenda 2030.

Skylt med texten "10 Minskad ojämlikhet"

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige i Lund att utnämna Lund till en mänskliga rättigheter-stad. Bland annat innebar det att arbetet med mänskliga rättigheter, social hållbarhet och folkhälsa som hänger starkt samman skulle samordnas. Nu är Lunds första program för social hållbarhet antaget. Programmet ska bidra till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – ett Lund för alla.

– I framtagandet av programmet har vi sett att det finns utmaningar inom den sociala hållbarheten som inte en aktör ensam kan lösa. Med gemensamma prioriteringar kan vi nå längre i arbetet och skapa ett Lund för alla. Både arbetet med att ta fram detta program, och det arbete som nu väntar, är viktigt för att vi ska lyckas skapa jämlika livsvillkor för alla Lundabor, säger Lisa Gunnefur, samhällsstrateg med inriktning på folkhälsa och social hållbarhet i Lunds kommun.

Omfattande samarbete har format programmet

Programmet har tagits fram genom ett omfattande samarbete mellan kommunens samtliga förvaltningar, Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Finsam Lund och inte minst med föreningsliv och Lundabor. Programmet har sex prioriterade målområden som samlar frågor kring utbildning, bostäder och arbete. Tillsammans med miljöprogrammet LundaEko tas därmed ett helhetsgrepp på det lokala arbetet för Agenda 2030.

– Lunds kommun har höga målsättningar för arbetet med hållbar utveckling, men har saknat ett samordnat grepp kring frågor som rör social hållbarhet. Att fler Lundabor ska få livschanser och möjlighet att uppfylla sina drömmar är politikens viktigaste uppgift, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, välkomnar det nya programmet:

– Att vi under förra mandatperioden blev Skandinaviens första stad för mänskliga rättigheter förpliktigar. Detta program är en tydlig varudeklaration om det arbete som ligger framför oss. Nu är det dags att se till att skapa bra förutsättningar så att detta arbete märks i Lundabornas vardag.

I samband med att ett program för social hållbarhet togs fram så har även en policy för hållbar utveckling tagits fram. I policyn tydliggörs Lunds kommuns koppling till Agenda 2030, som förenar Lunds program för social hållbarhet 2020–2030 med LundaEko 2021–2030 samt Lunds kommuns kommande näringslivsprogram. 

Related information