Detaljplanen justeras för Hedda Andersson-gymnasiet

9 January, 2020

Hedda Anderssongymnasiet, skiss Bild: WINGÅRDH AART


Lunds kommun har upptäckt ett skrivfel i detaljplanen för Hedda Anderssongymnasiet, fastigheten Pastor Svane 1, vilket innebär att del av detaljplanen måste göras om för att bygglov ska kunna ges.

Felskrivningen består i en felsummering i plankartan av de mått som anger byggnadshöjd på fastigheten, vilket lätt förenklat kan beskrivas som den höjd över havet byggnadernas tak får ha.

Felet påverkar däremot inte hur skolan kommer att byggas, vare sig när det gäller volym, placering eller utformning eftersom planbeskrivningen tydligt anger att den medger fyra våningar med en maximal höjd om 19,5 meter. Detta har också framgått av de handlingar som gått ut på samråd och granskning till bland annat allmänheten.

- Justeringen görs för att vi ska kunna bygga skolan med det utseende och placering som vi har visat i alla bilder och beskrivningar. När vi har tittat på hur skolan påverkar stadsbilden är det den korrekta höjden vi har använt oss av. Det är beklagligt att det har blivit fel men nu rättar vi till så att all formalia stämmer, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Eftersom ändringen varken påverkar volym eller placering av den nya skolan blir det den enklaste process som plan- och bygglagen medger.

Hur lång tid detta arbete kommer att ta är svårt att uppskatta, vilket bland annat beror på att den av kommunfullmäktige beslutade detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft utan ligger för beslut om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

För att bäst hantera situationen, utan att byggstarten försenast, kommer byggnadsnämnden under våren att besluta om ändring av den felaktiga uppgiften i detaljplanen (vilket alltså kan göras först när detaljplanen vunnit laga kraft).

Arbetet på tomten påbörjas planenligt i juni genom att nuvarande Svaneskolan rivs. Nuvarande ansökan om bygglov för en skola i fyra våningar dras tillbaka och ersätts av en ny ansökan om bygglov för en skola i tre våningar – vilket detaljplanen medger.

Men så snart den ändrade detaljplanen vunnit laga kraft kommer serviceförvaltningen att ansöka om att få bygga skolan utifrån de ursprungliga ritningarna.

- Ändringen påverkar bygglovsprocessen, men vår samlade bedömning är att detta inte kommer att påverka tidplanen för att bygga Hedda Anderssongymnasiet. Målsättningen är fortfarande att Hedda Anderssongymnasiet ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2023,  säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i servicenämnden.