Både framgångar och utmaningar i årets miljöredovisning

29 April, 2020

Miljöredovisningen är en uppföljning av LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, som har 39 delmål inom åtta större målområden. Uppföljningen visar att vi har goda möjligheter att nå vissa mål, men majoriteten bedöms som osäkra eller svåra att nå.

Torsdagen den 23 april 2020 godkände kommunfullmäktige Lunds kommuns miljöredovisning för 2019. I miljöredovisningen rapporterar kommunen om hur Lunds miljöarbete förhåller sig till målen i LundaEko II och andra uppsatta målsättningar inom miljöområdet. Uppföljningen visar att Lunds kommun bedriver ett framgångsrikt miljöarbete men tempot måste öka om fler mål ska nås. I dagsläget ser det ut som att 10 av de 39 målen i LundaEko II kommer att nås, att 19 är osäkra eller kräver ytterligare insatser samt att det finns en risk att vi missar 10 av målen.

– Mycket går åt rätt håll och engagemanget i organisationen är stort. Anledningen till att måluppfyllelsen i flera fall bedöms som osäker beror dels på att miljöfrågan behöver prioriteras i ännu högre grad och dels på att kommunen inte har egen rådighet inom alla områden. Det bedrivs ett framgångsrikt miljöarbete i Lunds kommun men självklart har vi också utmaningar säger Anna-Karin Poussart, miljöstrateg och processledare för LundaEko II.

Utsläpp av växthusgaser

I Lund har vi varit framgångsrika med att minska utsläppen av växthusgaser inom många områden som exempelvis energisektorn. På transportsidan kvarstår många utmaningar där kommunen i allt större utsträckning krokar arm med samhället i övrigt genom satsningar som Klimatpolitiska rådet och projektet Klimatneutrala Lund 2030.

Rent vatten och en rik naturmiljö

Lunds kommun står liksom övriga Skåne inför stora utmaningar i olika vattenfrågor. De största föroreningskällorna i både Höje å och Kävlingeåns avrinningsområde är kväve och fosfor från jordbruket, reningsverk, enskilda avlopp och dagvatten, och det finns ett aktivt samarbete med många aktörer i dessa frågor. Situationen för den biologiska mångfalden i Lunds kommun är till viss del bekymmersam då exploateringstrycket är hårt och det är brist på platser där arter kan röra sig fritt i landskapet. Tidigare i vår antogs ett nytt grönprogram för Lund, som kommer bidra till att skapa bättre möjligheter för biologisk mångfald i den hållbara samhällsplaneringen.

Upphandlingar viktigt verktyg för hållbar konsumtion och minskad kemikaliebelastning

Inom hållbar konsumtion fokuserar miljöredovisningen på kommunens egna inköp. Mycket går åt rätt håll, men vi behöver bli bättre på att ställa miljökrav vid samtliga upphandlingar. Arbetet med minskad kemikaliebelastning sker till stor del inom ramen för Lunds kommuns kemikalieplan (LundaKem), som också visar att mycket arbete med planens åtgärder pågår men att mer insatser behövs inom upphandlingsområdet.

Nytt LundaEko på gång

De nuvarande målsättningarna för LundaEko II gäller till och med 2020. Under året pågår därför ett arbete som ska leda till ett nytt program med målsättningar för 2030. Camilla Neptune (L) är ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott:

– Miljöredovisningen beskriver vilket fantastiskt miljöarbete som bedrivs i kommunen. Samtidigt som den visar på våra höga ambitioner så visar den även på våra brister. Den är ett värdefullt underlag för den nu pågående revideringen av LundaEko.

Related information