Beslut om placering av Svaneskolan under december

4 November, 2019

Under måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU var frågan om Svaneskolans placering uppe som informationspunkt. Den utredning som tittar på skolans placering utifrån fullmäktiges uppdrag pågår för fullt och planen är att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut på nästa ordinarie kommunstyrelsemöte i december.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt och att kommunstyrelsen ska ta beslut om placering av Svaneskolan. De två alternativ som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att titta på är om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan eller placeras direkt på Parkskolan.

KSAU fick under måndagen information om hur utredningen fortskrider. De två alternativen som kommunfullmäktige beslutat om är utredningens fokus. Just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta lösningar som innebär en bra lösning för Svaneskolans elever och medarbetare. 

I ett tidigt skede av processen kring en ny gymnasieskola i Lunds kommun gjordes en utredning där Svaneskolan och den nya gymnasieskolan skulle samlokaliseras. Detta material har varit en viktig del i utredningen. För att ytterligare fördjupa frågeställningen om en samlokalisering är möjlig har flera aspekter belysts under hösten och även den berörda personalgruppen på Svaneskolan har fått lämna synpunkter. Detta arbete kommer vara en del av beslutsunderlaget som ska tas fram. 

Gällande en direkt placering för Svaneskolan på Parkskolan återstår flera komplexa frågeställningar att lösa. I arbetsgruppen som jobbar med frågan ingår representanter från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och kommunkontoret. Målet med utredningen är att ett förslag till beslut ska tas fram till Barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens ordinarie möten under november månad för att kunna behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Beställningen av Hedda Anderssongymnasiet ska göras när riktkostnaden är fastställd enligt beslutet i kommunfullmäktige. För att den processen inte ska försenas har bedömningen gjorts att ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen behöver hållas. Detta sammanträde ska enligt förslaget att hållas innan kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.