Förslag på justerade avgifter för bygglov

11 December, 2020

Byggnadsnämnden har godkänt ett förslag på ny taxa för bygglovsärenden, förslaget kan nu gå vidare till kommunfullmäktige. Tanken är att den nya taxan ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

Den nuvarande taxan för bygglov är från 2012 och till stor del baserad på bruttoarea, alltså ett i princip linjärt samband mellan storlek och pris. Det har därmed krävts en hel del beräkningar när avgiften ska sättas. I förslaget till ny taxa utgår man istället från förväntad tidsåtgång för att handlägga ett ärende av en viss typ.

Den nya taxan kommer att bli mycket tydligare, med en prislista där beräkningarna redan är gjorda. Både privatpersoner och företagare kommer enklare kunna förstå hur stor bygglovsavgiften blir.

Den nya taxan innebär att en del typer av bygglov kommer att kosta mer än idag, då de tar längre tid att handlägga än vad taxan tidigare har gett täckning för. På samma sätt kommer andra typer av bygglov att kosta mindre, då de tar kortare tid. Ärenden med stor yta kommer generellt att kosta mindre än idag då storleken inte speglar tidsåtgången särskilt väl, och tvärtom för ärenden med liten yta.

Förslaget utgår bland annat från en modell framtagen av samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

När byggnadsnämnden nu har godkänt ärendet går det vidare till kommunfullmäktige för beslut under början av 2021. I förslaget finns även avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och strandskyddsdispens som ofta söks i samband med bygglov. Preliminärt börjar den nya taxan att gälla under våren 2021.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2020