Klimatneutrala Lund 2030

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning och ökar takten ytterligare i vårt klimatarbete! Vid projektets slut i augusti 2021 så ska vi ha tagit fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att vi blir en klimatneutral* stad till 2030. Handlingsplanen ska också bidra till att uppnå målen inom Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko.

Senaste nytt

Resultatet från projektets olika delar publiceras löpande under delprojekten nedan.

Intresseanmälan för dig som vill delta i workshop kring cirkulär ekonomi 26 mars 2020

Dags för hackaton #1 om cirkulär ekonomi

Resultat från uppstartsmötets workshop

Kick-off för Klimatneutrala Lund lockade över 100 deltagare

Klimatneutrala Lunds upplägg

Projektet bygger på samarbete mellan Lunds kommun, forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer. Tillsammans ska vi delta i en innovationsprocess som ska leda till konkreta koncept på hur vi tacklar utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen med fokus på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet har tre olika delprojekt enligt nedan. 

Delprojekt 1 - en innovationsprocess

Innovationsprocessen är uppdelad i fem olika steg:

I steg 1 genomfördes en kommunintern workshop med experter från olika förvaltningar. Tillsammans bröt de ner de stora utmaningarna inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi till lokala, prioriterade problemområden. 

Se resultatet från workshopen här.

I steg 2 genomförs workshops med experter från akademi, näringsliv och ideell sektor för att knåda vidare på de lokala problemområden som har tagits fram i steg 1, och avgränsar dem ytterligare. En avgränsning från hur vi minskar utsläpp från transporter kan till exempel vara hur vi skapar hållbara resvanor bland invånare och besökare. 

I steg 3 görs ett urval av de problemformuleringar som arbetats fram och avgränsas ytterligare till steg 4.

I steg 4 görs så kallade designsprintar för de problemformuleringar som sållats fram i processen hittills. I en designsprint jobbar 5 – 7 personer intensivt under fyra dagar i workshops som leds av tjänstedesigners, vars uppgift är att utforska problemställningarna och ta fram konkreta förslag på lösningar.

I steg 5 efterbehandlas de lösningar som designsprintarna tagit fram. De kan implementeras direkt i kommunens eller andra aktörers verksamhet eller hamna i planeringsprocesser för framtida satsningar och projekt. Det kan också visa sig att lösningarna är för komplicerade eller omöjliga att arbeta vidare med.

Delprojekt 2: Framtidens hållbara och robusta energisystem

IVL Svenska Miljöinstitutet leder detta delprojekt med Brunnshög som utgångspunkt för en analys av framtidens energisystem. Genom bland annat nuläges- och omvärldsanalys, aktörsdialog och simuleringar tas en bild av elnätets utmaningar för år 2030 fram. Därefter analyseras tekniska lösningar för att hantera dessa utmaningar, vilket kan  röra sig om batterilagring, styrning av elbehov för fastigheter och mobilitet med mera. I dialog med olika aktörer ska det slutligen leda till att de mest effektiva lösningarna identifieras och skalas upp.

Samarbetspartners är Kraftringen Energi AB, Eco pilot, Siemens AB, Sensative AB, ElectriCITY Innovation EK, Sydö Property Aktiebolag, Veidekke Bostad AB, Wihlborgs Kunskapen 1 AB, Wästbygg Projektutveckling AB och Midroc AB.

Delprojekt 3: Klimathack Lund

Parallellt med innovationsprocessen genomförs även hackatons för klimatet med ungdomar i Lund i ett samarbete mellan Lunds kommun och Naturskyddsföreningen. Deras idéer blir antingen inspel i den övergripande processen eller egna prototyper.

Hack #1: Cirkulär ekonomi. Datum: 2 mars. Tid: 11:30 - 16:30.
Plats: Gymnasieskolan Spyken. Målgrupp: Åk 3 gymnasiet samt studenter från Lunds Universitet. Det kommer att bjudas på lunch och allt är självklart helt gratis!

Anmäl dig här: https://service.lund.se/KF_80. Anmälan stänger 23 februari.

Då det finns ett begränsat antal platser kommer vi att göra ett urval bland de anmälda för att få bra spridning av deltagare, ifall det blir ett högt tryck på anmälningar. 24 februari kommer du få veta om du fått en plats på eventet, så håll datumet öppet tills dess.

Hack #2: Mobilitet. Datum: 22 april under hållbarhetsveckan i Lund. Plats: Killebäckskolan, Södra Sandby. Målgrupp: Högstadieungdomar i orter kring Lund. Mer information kommer.

H ack #3: Energi.  Målgrupp: Gymnasiet. Plats: Gymnasieskolan Vipan. Datum ej satt.  Mer information kommer.

Läs mer på www.ungilund.se/klimathack

Projektorganisation

Projektet är ett samarbete mellan följande parter:

  • Lunds kommun, med representanter från olika förvaltningar.
  • Lunds universitet, främst genom nätverket Urban Arena och K2, nationellt centrum för kollektivtrafik.
  • Ustwo, digital designbyrå.
  • Idean, digital designbyrå.
  • Naturskyddsföreningen.
  • IVL Svenska Miljöinstitutet som leder ett delprojekt inom Klimatneutrala Lund med följande partners: Kraftringen AB, Sensative AB, Ecopilot AB, Midroc AB, Veidekke AB, Wästbygg Projektutveckling, Sydö AB, Siemens AB, Wihlborgs AB, Electricity Innovation

Utöver detta kommer vi löpande att knyta till oss samarbetspartners och nätverk i de olika delprocesserna. Vi välkomnar även intresserade av att ta kontakt för att diskutera möjliga samarbeten.

 

*Med klimatneutralitet är vår utgångspunkt det geografiska området Lunds kommun. De territoriella utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt

Jon Andersson
jon.andersson@lund.se

Direct address of this page: https://lund.se/klimatneutrala_lund

Contact

City Office

Postal address: Box 41, 221 00 Lund
Visitors address: Stortorget 7, Lund
Telephone (switchboard): 046-35 50 00
E-mailkommunkontoret@lund.se