Hur går det till att fatta beslut?

Hur fattas kommunala beslut?

Beslut kan fattas av fullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller tjänsteman beroende på vilken fråga det gäller och vilken delegationsordning (beslutanderätt) man har.

Fullmäktige sammanträder en gång varje månad. Sammanträdena är offentliga och måste kungöras på en officiell anslagstavla en vecka före sammanträdet.

Beslut i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder redovisas i protokoll. Ett protokoll innehåller en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och är därför tillgänglig för alla.

Besvär

Om man vill klaga på kommunala beslut, skiljer man mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär handlar om huruvida beslutet tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter osv. Sådana besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett sådant besvär ska lämnas in till länsrätten inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet getts på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om byggnadslov och socialt bistånd. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till beslutande organ i kommunen.