Lägesbild torsdagen den 3 juni med anledning av arbetet med covid-19

3 June, 2021

Loppisen öppnar med restriktioner på Södra Esplanaden, ett femte åtgärdspaket är beslutat och fortsatt mycket låg smittspridning inom vård- och omsorgs verksamheter. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Anpassad loppis på Södra Esplanaden

Från och med lördag den 5 juni blir det loppis igen på Södra Esplanaden. Under pandemin har förutsättningarna för att arrangera loppisar ändrats och därför anpassar Lunds kommun Södra Esplanadens loppis efter rådande restriktioner. Det innebär bland annat att antalet försäljningsplatser minskats från 151 till 44 platser och maximalt 100 personer på hela ytan. Därför tillåts nu endast en försäljare per försäljningsplats för att ge övriga platser till loppisens besökare.

Representanter från kommunen kommer att närvara under loppisarna, men ansvaret att följa rekommendationerna ligger på alla, försäljare som besökare.

Här hittar du mer information, bland annat om platser och tider.

Nytt åtgärdspaket med fokus på besöksnäring och servering

För att hantera effekterna av covid-19 har Lunds kommun presenterat fyra åtgärdspaket sedan mars 2020. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet genom olika former av stöd och lättnader i avgifter. Under gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades om ett femte åtgärdspaket där fokus nu särskilt riktas mot besöksnäringen, som drabbats hårt av restriktioner för att hindra smittspridningen.

Under sammanträdet igår beslutades att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en justering av taxor och avgifter för uteserveringar, food-trucks, torghandeln och serveringstillstånd för 2021. Beslutet innebär att serveringstillstånd, uteserveringar, food-trucks och torghandeln blir avgiftsfritt under hela 2021. Läs mer om detta och andra aktuella beslut i kommunstyrelsen här.

Riskanalys inför sommaren 2021 framtagen

För andra året samarbetar Lunds kommun, polismyndigheten, räddningstjänsten Syd och Lunds universitet för att skapa en beredskap inför sommarens riskhändelser. Även i år bidrar coronapandemin till att sommarmånaderna ser annorlunda ut för många – fler semestrar på hemmaplan och planerade aktiviteter har fått ställas in. Mot bakgrund av pandemins effekter och tidigare års problematik med bränder har riskanalysen identifierat både olika risker – och förslag på åtgärder.

Som en av många åtgärder kommer det i dagarna bland annat att skickas ett informationsbrev till vårdnadshavare med barn och unga i högstadie- och gymnasieskola, med fakta och kontaktuppgifter om man behöver stöd i sin föräldraroll under sommaren.

Här kan du läsa mer om årets riskanalys.

Så arbetar vi med hygienrutiner inom vård och omsorg

De senaste dagarna har media rapporterat om hygienrutiner inom vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden. En mätning från SKR (Sveriges kommuner och regioner) visar att det finns brister i användningen av handsprit före omsorgsarbete. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående mätning, vilket tyder på att vårt långsiktiga arbete med att informera och påminna personal om de basala hygienrutinerna går på rätt håll.

Vi är givetvis inte nöjda med resultatet men vi vill förtydliga att mätningen ger en ögonblicksbild och att det inte innebär att medarbetare alltid missar att sprita händerna. Just nu analyserar vi resultatet och tittar på hur vi kan förbättra våra rutiner. Vi arbetar också med konkreta åtgärder, som att centralisera en förvaltningsgemensam utbildning i basala hygienrutiner. Vi kommer att fortsätta delta i SKR:s mätning för att identifiera brister och utmaningar så att vi kan förbättra oss.

Smittspridningen inom vård- och omsorg fortfarande låg

Det är fortfarande mycket låg smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Just nu är två brukare smittade inom särskilt boende i kommunal och privat regi.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.