Lägesbild torsdag den 7 januari med anledning av arbetet med covid-19

7 January, 2021

Beslut om övergång till fjärrundervisning för högstadiet, kulturskolans undervisning blir delvis digital, vaccinationer genomförs enligt plan och antalet smittade brukare minskar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Extra studiedag för grundskolan 8 januari

Fredagen 8 januari får alla elever i Lunds kommunala grundskolor en extra studiedag. Skolorna organiserar fritids för de elever som har behov av det på den extra studiedagen, däremot kommer skolskjutsen ställas in. Studiedagen gäller för alla årskurser i grundskolan, men grundsärskolan kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt.

Beslut om övergång till fjärrundervisning för högstadiet

Parallellt har Lunds kommun tagit beslut om att i enighet med Smittskydd Skånes rekommendationer övergå till fjärrundervisning för högstadiet. Rekommendationen grundar sig i en samlad bedömning utifrån läget i Skåne just nu. Beslutet gäller inte elever i grundsärskolan.

Mer information om beslutet att övergå till fjärrundervisning

Samtidigt fortsätter gymnasieskolorna att bedriva distansundervisningen, i nuläget till och med 24 januari. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan. Elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av skolornas information i vklass.  

Kulturskolans undervisning blir delvis digital

För att minska risken för smittspridning kommer kulturskolans undervisning för elever i gymnasiet gå över till att bedrivas digitalt. I de fall digital undervisning inte är möjlig ställs den in, alternativt skjuts fram till hösten om möjligt. För elever i grundskoleåldern fortsätter undervisningen att bedrivas enligt de anpassningar som tidigare gjorts. Det vill säga i mindre grupper, och att föreställningar eller uppspel där elever som vanligtvis inte har gemensam undervisning träffas, ställs in. Om digital undervisning önskas av elev/elever och det är praktiskt genomförbart ska möjligheten finnas. Samtidigt ändras ackrediteringsvillkoren för musikchecksanordnare tillfälligt för att även de ska tillåtas undervisa digitalt. Samtliga ändringar gäller från terminsstart och tills vidare.

Ytterligare beslut om utökad distansundervisning för kulturskolan kan komma med utgångspunkt i Smittskydd Skånes rekommendationer om fjärrundervisning för högstadiet.

Vaccinationer genomförs enligt plan

Vaccinationerna på särskilda boenden för äldre startade i måndags, och fungerade utifrån utförande och planering väl. I dagsläget är vaccinationerna klara på mer än hälften av kommunens särskilda boenden för äldre, planen följs och vaccinationerna  på boendena beräknas vara klara under veckan. Samarbetet mellan kommunen och primärvården har fungerat bra och kommunen, vårdcentralerna och smittskyddsläkaren är samtliga nöjda med vaccinationsprocessen.

Intresset för att vaccinera sig bland personalen på de särskilda boenden för äldre har varit stort.  

Minskad smittspridning bland brukare

Vård- och omsorgsförvaltningen ser under de två senaste veckorna en minskad smittspridning bland brukare inom verksamheterna, men på grund av en hög generell smittspridning i samhället kan situationen snabbt förändras.

Hemgång från sjukhus

Förvaltningen har under pandemin arbetat aktivt för att hjälpa och avlasta sjukvården som befinner sig i ett mycket ansträngt läge. Genom rutiner och provtagningar har verksamheterna kunnat ta hem färdigbehandlade patienter snabbt, för att underlätta för vården.

Många besök i våra naturområden under helgerna

Många har sökt sig till våra naturområden under helgerna. Det har i stort sett fungerat bra, viss ökad nedskräpning och en del lösa hundar har rapporterats, men inget utöver det vanliga trots ett ökat besökstryck. Kommunens åtgärd med vakter som ser till att parkeringen fungerar i Skrylle när det är som flest besökare gör skillnad, och fortsätter under denna veckas helgdagar.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.