Lägesbild torsdag den 15 april med anledning av arbetet med covid-19

15 April, 2021

Elever på väg tillbaka till skolan i både gymnasiet och grundskolan och vaccinationerna pågår för fullt inom vård och omsorg. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Vaccinationer vård och omsorg

Vaccination med dos 1 av brukare som bor på LSS-boenden i Lunds kommun är klar. Övriga brukare inom LSS ska nu ha fått ett brev med information från Region Skåne med erbjudande om vaccinationstid på sjukhuset.
Medarbetare inom LSS som tackat ja till vaccination men ännu inte vaccinerats, kommer med start denna vecka att få tid för detta. 

Återgång till närundervisning på kommunala högstadieskolor

Efter att ha haft en succesiv återgång till närundervisning hälsar Lunds kommunala högstadieskolor nästa vecka samtliga årskurser välkomna tillbaka till undervisning på plats i skolorna.

Tidigare fattat beslut om fjärrundervisning gäller till och med 16 april och ambitionen har varit att samtliga  årskurser därefter ska återgå till närundervisning. Mot bakgrund av gällande rekommendation från Smittskydd Skåne om att ha så mycket av undervisningen som närundervisning som möjligt fattas i nuläget inga nya beslut om fjärrundervisning. Från och med måndag den 19 april kommer därför samtliga elever i årskurs 7-9 ha närundervisning.

Ovanstående gäller naturligtvis givet att inga andra råd och rekommendationer ges från myndigheterna. Information till vårdnadshavare ges från respektive skola via Unikum.

Återgång till närundervisning för gymnasielever

Utbildningsnämnden beslutade att från och med den 19 april ska minst två tredjedelar av skolans elever ha närundervisning samtidigt i skolans lokaler. Återgången ska ske utifrån varje skolas egna förutsättningar. Gymnasiesärskolan ska även fortsatt ha närundervisning. Från och med den 26 april ska samtliga gymnasieskolor endast bedriva närundervisning. Beslutet hindrar inte att vid eventuell smittspridning på en skola under en begränsad tidsperiod övergå till distansundervisning i en eller fler klasser. Detta ska ske i samråd med Smittskydd Skåne och beslutas av huvudman.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning upphörde 1 april. Smittskydd Skånes rekommendationer är att gymnasieskolorna i Skåne succesivt kan återgå till närundervisning, minst två tredjedelar av eleverna bör kunna erbjudas närundervisning i skolans lokaler samtidigt. Elever och vårdnadshavare får del av information om återgången via vklass.

Fjärr- och distansundervisning i modersmålsämnet förlängs

Beslutet om fjärr- och distansundervisning i modersmålsämnet i grundskolan kommer att förlängas fram till 14 maj. Detta gäller dock inte studiehandledning på modersmålet. Beslut tas utifrån Smittskydd Skånes rekommendation att skolor ska undvika att samla elever från olika skolor för att minska smittspridningen.
Modersmålsundervisningen på gymnasieskolan följer gymnasieskolornas återgång till närundervisning.

Praoplatser behövs för kommunens högstadieelever

Under pandemin har praon för Lunds högstadieelever ställts in. Praon är en viktig del av undervisningen och för många den första kontakten med arbetslivet. Covid-19 försvårar också möjligheterna för kommunen att söka praoplatser för de 1200 elever som ska erbjudas prao nästa läsår. Barn- och skolförvaltningen vädjar därför till kommunens arbetsgivare att erbjuda sig att ta emot en eller flera praoelever.
Mer information om att ta emot praoelever finns på www.lund.se/erbjudprao