Lägesbild onsdag den 10 februari med anledning av arbetet med covid-19

10 February, 2021

Extra stöd till kulturlivet, lägre smitta inom vård och omsorg och max 12 besökare i Kristallens foajé. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Läget inom vård- och omsorgsförvaltningen

De senaste veckorna har antal smittade brukare inom särskilda boenden inom kommunal och privat regi varit lägre än tidigare. Här kan du läsa aktuella siffror. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter dock att arbeta enligt gällande rutiner för att minska smittspridning och skydda de med vård- och omsorgsbehov. Personalens fantastiska engagemang och arbete tillsammans med brukare, anhöriga och övriga samhällets ansvarstagande är av största vikt för att minska fortsatt smittspridning.

Vårt absolut främsta fokus är brukarnas hälsa och att skydda de i den mån vi kan. Vård- och omsorgsförvaltningens brukare inom särskilda boende samt personal har nästan samtliga fått båda doserna mot covid-19. Endast ett fåtal kvarstår. Vaccinering pågår av personer med hemsjukvårdsinsatser, där ungefär 2/3 av brukarna har fått vaccin. Av medarbetare inom hemvården är det omkring 500 personer, dvs ca 50 %, som fått sin första dos vaccin. Personal med vårdnära arbete kommer fortsätta vaccineras så fort Region Skåne har tillgång till vaccin. Vi följer kontinuerligt Region Skånes prioriteringsordning för vaccination av covid-19. Inom särskilda boenden har all personal inklusive chefer och administrativ personal tidigare erbjudits vaccin för att skydda brukarna då arbetsplatsen är förlagd på äldreboendena. Ett nära ledarskap är extra viktigt i dessa tider för att trygga både medarbetare och brukare. I enlighet med Region Skånes rekommendationer den 2 februari så rekommenderas vaccination i nuläget enbart till de som arbetar patientnära. Övrig personal inom vård- och omsorgsförvaltningen erbjuds därför inte vaccination.

I Lunds kommun har intresset och viljan att vaccinera sig mot covid-19 var relativt stor. Ca 75 % av de som blivit erbjudna vaccin har tackat ja och vaccineras i samarbete med Region Skåne.

Extra stöd till kulturlivet

Som en del av kommunens åtgärdspaket för att främja konst- och kulturlivet i Lund under pandemin lanseras nu två nya stödsatsningar. Den ena satsningen är ett tillfälligt arbetsstipendium för enskilda konstnärer/kulturarbetare, vars huvudsakliga inkomst kommer från konstnärligt arbete eller från arbete inom kultursektorn. Den andra satsningen är ”AiR” , en öppen inbjudan till alla Lundabaserade konst- och kulturaktörer att komma med idéer på tillfälliga konstnärliga verk att uppföra någonstans i det offentliga rummet i kommunen. Läs mer om satsningarna på kommunens hemsida.

Max 12 besökare samtidigt i Kristallens foajé

För att begränsa smittspridningen har kommunen beslutat att begränsa antalet besökare i foajén på Kristallen till max 12 personer. Beslutet gäller tills vidare. För att minska antalet personer som samtidigt vistas i lokalen är det viktigt att lundabor endast besöker Kristallen vid ett bokat eller akut besök.

Ansökan om försörjningsstöd kommer kunna lämnas utanför Kristallen i en särskild brevlåda.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.