Lägesbild fredag den 9 april med anledning av arbetet med covid-19

9 April, 2021

Vaccinationerna inom vård och omsorgsförvaltningen fortsätter, beslut om bland annat det fjärde åtgärdspaket i syfte att lindra konsekvenser av pandemin och att erbjuda vaccinationslokaler i fas tre och fyra. Det är några av de frågor som hanterats den här veckan inom ramen för Lunds kommuns arbete kring effekterna av covid-19.

Vaccinationsläget inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vaccinationerna av befintliga patienter inom hemsjukvården är klara, nya patienter kommer att erbjudas vaccin och vaccineras löpande. Vaccinationerna av brukare på LSS-boende beräknas pågå någon vecka till. Brev med erbjudande om vaccin mot covid-19 håller på att distribueras till övriga brukare inom LSS. Vaccination av dessa brukare hanteras av Region Skåne. Gällande vaccination av dos 2 med Astra Zenecas vaccin inväntas besked från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Så föreslås kommunen meddela om förbud mot att vistas på särskilda platser för att förhindra smittspridning

Pandemilagen ger möjlighet att fatta beslut om en rad begränsningar i samhället för att minska risken för spridning av covid-19. Lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021. Till lagen finns det en förordning som bland annat ger en kommun rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förutsättningarna för kommunen att meddela föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet är att:

  • Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,
  • Det inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
  • Det inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Hur Lunds kommun ska hantera detta behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 7 april. Kommunstyrelsen föreslog då kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel, med stöd av 8 kap. förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Rätten att meddela föreskrifter enligt ovan föreslås av kommunstyrelsen ska gälla till och med den 30 september 2021.

Vaccinationslokaler för fas 3 och 4 i Lunds kommun

Lunds kommun för en löpande dialog med Region Skåne i planeringen att genomföra vaccinationen av den stora befolkningsgruppen 18-64 år. I Lunds kommun är det ungefär 80 000 invånare som är aktuella i vaccinationsfas 4. Under förutsättning att viljan att vaccinera motsvarar den för övriga Sverige och att det krävs två separata tillfällen är det drygt 120 000 vaccinationer som ska genomföras.

För att bidra till väl genomtänkta lokaler med god logistik har Lunds kommun identifierat en rad kommunala och privatägda lokaler som kan vara lämpliga för vaccinering. Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades den 7 april att ge kommunkontoret i uppdrag att erbjuda Region Skåne och upphandlade vaccinatörer för vaccination i fas 3 och 4 lokaler för vaccination till självkostnadspris. Kommunstyrelsen beslutade också att ärendet ska återrapporteras löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av pandemin

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om ett fjärde åtgärdspaket för att stötta det lokala näringslivet under pandemin. Förslaget innebär bland annat ett ökat föreningsstöd, förstärkt stöd till ungdomar och satsningar i kommunens östra tätorter.

Bland punkterna i det fjärde åtgärdspaketet finns:

  • Kostnadsfria lovaktiviteter riktade till barn och unga under sommaren.
  • Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att tillskapa fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.
  • Ytterligare kompensationsstöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter av anställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.
  • Förstärkning av fältgruppen.
  • Förlängd öppettid på friluftsbaden.
  • Förstärkning av mötesplatser och grönområden i tätorterna.
  • Flera särskilda satsningar i tätorterna.

Här kan du läsa mer om åtgärdspaketen med anledning av coronapandemin.

Bidrag till Smålands nation

Den pågående coronapandemin slår hårt mot Lunds studentnationers ekonomi. För att stötta nationernas verksamhet har Lunds universitet och Lunds kommun gemensamt stöttat de 12 nationer som ingår i Kuratorskollegiet med 400 000 kronor per nation. Kommunen och universitet har stått för halva bidraget var. Stödet motsvarar hälften av det uppskattade inkomstbortfallet för nationerna.

Smålands nation ingår inte i Kuratorskollegiet och har därför inkommit med en egen fråga om att få samma bidrag som övriga nationer. Smålands nations beräknade intäktstapp på grund av pandemin är dock lägre än de andra nationerna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att ge Smålands nation ekonomiskt stöd på 100 000 kronor. Lunds universitet har beslutat att bidra med motsvarande summa. Pengarna ska tas från kommunstyrelsens coronabuffert för 2021.