Länk till startsidan

Så sparar Lunds kommun energi

Lunds kommun vill spara el på ett klokt sätt. Vi fokuserar på de verksamheter där åtgärder ger störst effekt. Att minska användning av el på lång sikt är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, och nu genomför vi extra åtgärder för att ytterligare minska risken för elbrist och pristoppar.

Prognosen är att kostnaderna för el i kommunens fastigheter kommer hamna på runt 80 miljoner kronor i elkostnader 2022. Ett normalår ligger motsvarande siffra på 60 miljoner kronor, det innebär en ökning med cirka 30 procent. Eftersom kommunens elavtal delvis är bundet förväntas kostnadsökningen bli större 2023, minst 60 procent.

Kommunen har påbörjat åtgärder under 2022 som kommer att ge en uppskattad årlig besparing på nästan 4 700 000 kWh.

Åtgärder som genomförs eller planeras just nu

Gatubelysning tänds senare och släcks tidigare

Gatubelysningen på gator och gång- och cykelvägar tänds ungefär 15 minuter senare på eftermiddagen och släcks 15 minuter tidigare på morgonen. Tändning och släckning av gatubelysningen styrs av en solkalender som anger solens upp- och nergång.

Dessutom sänks ljusstyrkan till ungefär hälften i de omkring 14 procent av kommunens cirka 26 000 gatlampor som har energieffektiv LED-belysning.

Åtgärden innebär framförallt att Lund bidrar till att minska risken för elbrist och pristoppar under vintern.

Energieffektiv julbelysning

Julbelysning står för en mycket liten del av kommunens elanvändning men har stor betydelse för upplevelsen av staden. Julbelysningen är ett viktigt stöd för handel och andra näringsverksamheter och består till 100 procent av energieffektiv LED-teknik.

Julbelysningen i centrala Lund kommer precis som förra året att vara tänd dygnet runt 25 november – 8 januari. Eftersom den i stora delar är sammankopplad med gatubelysningen kommer även den att vara tänd samma tider.

I andra stadsdelar och tätorter tänds julbelysningen samtidigt med gatubelysningen. Samma tider gäller för centrala Lund när julbelysningen släcks 8 januari. Ljusträden lyser dock under hela januari.

Långsiktigt LED-projekt får mer resurser

Att minska användning av el på lång sikt är en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete, och vi arbetar kontinuerligt med att byta ut gatlampor med äldre teknik mot energieffektiv LED-belysning. Med hjälp av kommunfullmäktiges investeringsanslag för 2022 pågår just nu ett arbete med att byta ut belysning på de större cykelstråken i Lunds stad. Den 19 oktober tog tekniska nämnden beslut om att investera ytterligare fem miljoner kronor för att öka takten i det arbetet.

Belysning på cykelstråk

Energironder

Alla lokaler ska gås igenom med hjälp av en checklista. Syftet är att identifiera energitjuvar och åtgärda dem.

Byte av vitvaror

Torkskåp och andra vitvaror byts till energieffektivare modeller.

Kommunens långsiktiga arbete med energifrågan

Lunds kommun har minskat energianvändningen för stadens fastigheter och lokaler under flera år. Fokus har legat på att minska användningen i hela energisystemet, som till exempel ledningar, och inte bara i byggnaderna. Detta mäts som primärenergi – ett mått på hur effektivt resurser används hela vägen från källan till slutanvändaren.

Primärenergianvändningen i kommunens fastigheter har halverats de senaste fem åren. I kommunens geografiska område har energianvändningen per invånare minskat cirka 15 procent sedan 2015.

Kommunen har en energiplan för hur arbetet med energieffektivisering och förnybar elproduktion ska genomföras. Det handlar om att göra energianvändningen så effektiv och hållbar som möjligt för samhället. Arbetet följs upp årligen.

På alla kommunens nybyggnationer övervägs solceller och installationer görs även på befintliga byggnader. Solceller på kommunens byggnader producerade över 1 000 000kWh förra året. Kommunen byter från eluppvärmning till fjärrvärme där det är möjligt.

Energi- och klimatrådgivare ger stöd till invånare och företag som vill minska sin energianvändning.

Energiplan för Lunds kommun

Energi- och klimatrådgivning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?