Länk till startsidan

Så sparar Lunds kommun energi

Lunds kommun vill spara el på ett klokt sätt. Att minska användning av el på lång sikt är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, och under vintern har extra åtgärder genomförts för att ytterligare minska risken för elbrist och pristoppar.

Kostnaderna för el i kommunens fastigheter under 2022 hamnade på runt 80 miljoner kronor under 2022. Ett normalår ligger motsvarande siffra på 60 miljoner kronor, det innebär en ökning med cirka 30 procent.

Åtgärder som har genomförts eller planeras genomföras

Energironder

Över 75 energironder har hittills genomförts i Lunds kommun samt 209 hos LKF.

Energironden är ett verktyg som ursprungligen togs fram av Lundafastigheter och som har använts i olika delar av verksamheten sedan flera år tillbaka. Nu har energironden uppdaterats så att fler ska kunna använda den.
Via energironderna får medarbetare och verksamheter i kommunen förutsättningar att bidra i arbetet med att minska användningen av el i kommunens fastigheter.

Alla lokaler ska gås igenom med hjälp av en checklista. Syftet är att identifiera energitjuvar och åtgärda dem.

Solceller

När en ny byggnad ska uppföras eller om en befintlig byggnad ska renoveras i kommunen övervägs solceller. Nya installationer görs även på befintliga byggnader.

Solceller på kommunens byggnader producerade cirka 1 000 000 kWh från Lundafastigheters anläggningar, 400 000 kWh från Lunds kommuns parkerings AB:s (LKP) anläggningar och 2000 000 kWh från Lunds kommuns fastighets AB:s (LKF) anläggningar.

Byte av värmesystem

Kriget i Ukraina har lett till ökade priser på gas, vilket i sin tur driver upp priserna på el. Därför kommer vissa skolor byta värmesystem, från gasvärme till fjärrvärme, under 2023.

Byte av utrustning

Torkskåp och andra vitvaror byts till energieffektivare modeller.

Byte av fläktar i skolor.

Gatubelysning

Tiden för kommunens gatubelysning justerades från mitten av november 2022 till 1 mars 2023 med 15 minuter på morgonen och 15 minuter på eftermiddagen för att minska användning av el och bidra till en minskad risk för elbrist och pristoppar. Enligt kommunens beräkningar sparade åtgärden 260 000 kWh, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 13 villor under ett år. Sedan tidigare pågår också ett arbete med att byta ut äldre armaturer mot LED. Med hjälpa av extra medel genomfördes under 2022 ett projekt för att byta ut armaturerna på de prioriterade cykelstråken i Lund till LED-belysning. Även stolpar och fundament byttes ut. Projektet fortsätter under 2023 på andra kommunala ytor.

Annan belysning

Byte till energieffektiv LED-belysning i motionsspår i Skrylle.

Byte av belysning på Victoriastadion (86 000 kWh/år). Dessutom kommer belysningen i ytterligare åtta idrottshallar bytas ut under 2023.

Energieffektiv julbelysning

Julbelysning står för en mycket liten del av kommunens elanvändning men har stor betydelse för upplevelsen av staden. Julbelysningen är ett viktigt stöd för handel och andra näringsverksamheter och består till 100 procent av energieffektiv LED-teknik.

Julbelysningen i centrala Lund var, precis som föregående år, tänd dygnet runt 25 november – 8 januari. Eftersom julbelysningen i stora delar av staden är sammankopplad med gatubelysningen var den tänd samma tider.

I andra stadsdelar och tätorter tändes julbelysningen samtidigt med gatubelysningen. Samma tider gällde för centrala Lund när julbelysningen släcks 8 januari. Ljusträden lyste dock under hela januari.

Kommunens långsiktiga arbete med energifrågan

Lunds kommun har minskat energianvändningen för stadens fastigheter och lokaler under flera år. Fokus har legat på att minska användningen i hela energisystemet, som till exempel ledningar, och inte bara i byggnaderna. Detta mäts som primärenergi – ett mått på hur effektivt resurser används hela vägen från källan till slutanvändaren.

Primärenergianvändningen i kommunens fastigheter har halverats de senaste fem åren. I kommunens geografiska område har energianvändningen per invånare minskat cirka 15 procent sedan 2015.

Kommunen har en energiplan för hur arbetet med energieffektivisering och förnybar elproduktion ska genomföras. Det handlar om att göra energianvändningen så effektiv och hållbar som möjligt för samhället. Arbetet följs upp årligen.

Kommunen byter från eluppvärmning till fjärrvärme där det är möjligt.

Energi- och klimatrådgivare ger stöd till invånare och företag som vill minska sin energianvändning.

Energiplan för Lunds kommun

Energi- och klimatrådgivning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?