Länk till startsidan

Avlopp och dagvatten

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD. Har man inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten från fastigheten.

Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD. De är ett kommunalförbund som Lunds kommun och andra kommuner samarbetar med. VA SYD renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Har du synpunkter eller problem avseende det kommunala avloppssystemet ska du kontakta VA SYD.

VA Syds webbplats

Vad kan man spola ner?

Vad får det avloppsvatten som vattenreningsverken tar emot innehålla? Regeln är enkel. I toaletten är det bara kiss, bajs och toalettpapper som få spolas ner. I dusch och kök bara använt vatten. Att försöka spola ner förbrukad olja är en dum idé. Dels kan det återvinnas till biogas. Dels blir olja hårt fett i kalla rör, vilket gör att det kan bli stora problem på vägen från dig till vattenreningsverket.

Eget avlopp

Har du en fastighet i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet ansvarar du själv för reningen av avloppsvattnet från fastigheten. Enligt miljöbalken är den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Planer på eget avlopp

Att inrätta en egen avloppsanordning är en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anordning som kan vara lämplig för din fastighet. Miljöförvaltningen kan inte tala om vilken anordning du ska ha eller vilken entreprenör du bör välja. Det är däremot bra att tidigt kontakta miljöförvaltningen för att diskutera idéer och hur miljöförvaltningen ställer sig till olika lösningar samt för att få information.

Lunds kommun är med och finansierar en rikstäckande kunskapsbank för enskilda avloppsanordningar som heter Avloppsguiden. Där kan du hitta information om varför man ska rena avloppsvatten, tillämplig lagstiftning, vilka reningstekniker som finns, länkar till olika tillverkare, hur man planerar avlopp med mera.

Avloppsguidens webbplats

Ansökan om tillstånd eller anmälan till miljöförvaltningen

Om du ska anlägga en enskild avloppsanordning dit du kommer ansluta en vattentoalett behöver du tillstånd från miljöförvaltningen. Även anslutning av en vattentoalett till befintlig anordning samt större ändringar av avloppsanordningen såsom byte av reningsteknik eller ändring av lokalisering kräver tillstånd. Att kompostera toalettavfall inom fastigheten kräver också tillstånd.

Du behöver ha ett tillstånd från miljöförvaltningen innan du påbörjar anläggandet. Tillstånd söker du genom länken nedan.

Om du ska göra en ändring av en avloppsanordning med vattentoalett som kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning samt vid anläggande av en avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten eller torrtoalett ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Anmälan ska vara inne hos miljöförvaltningen senast sex veckor innan inrättandet. Anmälan skickar du in genom länken nedan eller genom att kontakta miljoforvaltningen@lund.se.

Vad kostar det?

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning (prövning) av ansökningar eller anmälningar om enskilda avloppsanordningar. Avgiftens storlek beror på vilken typ av anläggning du vill installera (eller hushållets storlek).

  • Ansökan om inrättande av avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 1–5 personer i hushållet: 7 674 kr.
  • Ansökan om inrättande av avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 6–10 personer i hushållet: 8 953 kr.
  • Ansökan om inrättande av avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 11–25 personer i hushållet: 11 511 kr.
  • Ansökan om inrättande av gemensam avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 26–200 personer: timavgift.
  • Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall: timavgift
  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall av avfall från små avloppsanläggningar: timavgift
  • Anmälan om inrättande av annan slags toalett än vattentoalett: 5 116 kr.
  • Anmälan om ändring av en avloppsanordning: 5 116 kr.
  • Anmälan om inrättande av avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten: timavgift

Miljönämndens timavgift är för närvarande 1279 kr.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: miljoforvaltningen@lund.se.

Dagvatten

Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som rinner via diken, fördröjningsdammar eller ledningar till Höje å eller Kävlingeån (recipient). Dagvattenplanen beskriver hur förutsättningarna ser ut i Lund och hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i kommunen. Klimatförändringar, en intensifierad exploatering och direktiv från EU gör att det ställs hårda krav på hållbar dagvattenhantering.
Lunds kommuns dagvattenplan Pdf, 4 MB.

Åtgärdsplan för dagvatten inom Lund stad Pdf, 6 MB.

kajkant vid Råbysjön
Den 2,5 hektar stora Råbysjön är kommunens största dagvattenmagasin men också en unik rekreationsmiljö.

Minimera risker för översvämning

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och översvämningar och vi ser fler och mer omfattande översvämningar i vår närhet. Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning.

Befintliga byggnader – fastighetsägarens ansvar

Kommunen har en ambition om att minimera skador från översvämningar i hela kommunen med fokus på tätorterna. När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar.

Översvämningsplan

Vi har tagit fram en översvämningsplan. I den ingår det konsekvensanalyser och övergripande strategier för hur man ska arbeta med översvämningsfrågan. Översvämningsplanen ger bättre förutsättningar för planeringen av ny bebyggelse och planen ligger till grund för att ta fram åtgärdsplaner för att minska risker i befintlig och ny bebyggelse.

I nuvarande planeringsarbete tittar vi på utredningskartorna och arbetar i den mån det är möjligt med vattnets naturliga flöden och uppsamlingsplatser.

Lunds kommuns översvämningsplan Pdf, 4 MB.

Översvämning, skred eller vatten i källaren

Är du på väg att köpa hus? Då kan det vara nödvändigt att informera dig om hur fastigheten tidigare drabbats av översvämningar etc. Eller om huset du är spekulant på ligger i ett utsatt läge. I så fall är det nödvändigt att du tar med förebyggande åtgärder i huskalkylen. Det finns också konkreta saker att göra för att förebygga översvämningar och minimera skador av exempelvis skyfall.

Undvik vatten i källaren

Det finns saker du kan göra för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall. En relativt enkel åtgärd, som inte är särskilt kostsam men som kan ge stora positiva effekter, är installation av baktrycksventiler i fastigheten. Ventilerna minskar risken för översvämning till följd av att vatten tränger upp ur avloppet.

Du kan också underlätta avrinning på tomtmark till exempel genom att undvika större områden med hård markbeläggning såsom asfalt och gatsten.

VA Syd har samlat många bra tips och råd på webbplatsen Plats för vatten. De tipsar om allt från att koppla bort stuprör till att samla vatten i tunna.

Ta del av tipsen på VA Syds webbplats

Var samlas regnet?

Kartan visar var vatten samlas vid kraftigt skyfall, motsvarande ett 100-årsregn. Kommunen har gjort en översvämningskartering för Lunds stad och de fyra största tätorterna. Beräkningarna är gjorda med höjddata från 2015. Det betyder att det finns en felmarginal. Exempelvis fanns det då byggplatser med håligheter i marken där det idag står hus. Vattnet som på kartan har samlats i hålet kommer i verkligheten delvis rinna vidare till andra platser. Upplösningen innebär även att vissa mindre låg- och höjdpunkter missas.

Tvätta bilen miljösmart

Att tvätta bilen hemma på garageuppfarten kan orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga för miljön. När du ska tvätta bilen är det därför bra om du åker till en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smutsiga vattnet från tvätten hand om och renas. Avsluta biltvätten med att vaxa bilen. Det innebär att smutsen inte fastnar lika lätt och att bilen inte behöver tvättas lika ofta.

Om du trots allt tvättar bilen hemma är det absolut viktigt att göra det på ett underlag som grus eller gräs och att använda miljöanpassade biltvättmedel. När bilen tvättas på garageuppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna och ofta rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag. Dagvattnet från brunnarna på gatan är inte kopplade till något reningsverk, därför sprids kemikalier och miljöfarliga ämnen rakt ut i naturen. Om du behöver använda rostborttagningsmedel är medel med syra miljömässigt bättre än de lösningsmedelsbaserade.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?