Länk till startsidan

Avlopp och dagvatten

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD. Har man inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten från fastigheten.

Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD. De är ett kommunalförbund som Lunds kommun och andra kommuner samarbetar med. VA SYD renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Har du synpunkter eller problem avseende det kommunala avloppssystemet ska du kontakta VA SYD.

VA Syds webbplats

Vad kan man spola ner?

Vad får det avloppsvatten som vattenreningsverken tar emot innehålla? Regeln är enkel. I toaletten är det bara kiss, bajs och toalettpapper som få spolas ner. I dusch och kök bara använt vatten. Att försöka spola ner förbrukad olja är en dum idé. Dels kan det återvinnas till biogas. Dels blir olja hårt fett i kalla rör, vilket gör att det kan bli stora problem på vägen från dig till vattenreningsverket.

Eget avlopp

De fastigheter i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten från fastigheten. Enligt miljöbalken är den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten avses i detta sammanhang vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Planer på eget avlopp

Att inrätta en egen avloppsanordning är en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anordning som kan vara lämplig sett ur ditt perspektiv. Miljönämnden kan inte tala om vilken anordning du ska göra eller vilken entreprenör som bör väljas. Det är däremot lämpligt att tidigt kontakta miljöförvaltningen för att diskutera idéer och hur miljöförvaltningen ställer sig till olika lösningar och för att få information.
Lunds kommun är med och finansierar en rikstäckande kunskapsbank för enskilda avloppsanordningar som heter Avloppsguiden. Där kan du hitta information om varför man ska rena avloppsvatten, tillämplig lagstiftning, vilka reningstekniker som finns, länkar till olika tillverkare, hur man planerar avlopp med mera.

Avloppsguidens webbplats

Ansökan om tillstånd eller anmälan till miljönämnden

Om du planerar att inrätta en enskild avloppsanordning dit vattentoalett kommer att anslutas behövs tillstånd från miljönämnden. Vid ändring av en sådan anordning eller vid inrättande av avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten ska du anmäla detta till miljönämnden.

Större ändringar, till exempel ny markbädd till en befintlig avloppsanordning, anses som inrättande och kräver därför tillstånd.

Vad kostar det?

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning (prövning) av ansökningar eller anmälningar om enskilda avloppsanordningar. Avgiftens storlek beror på vilken typ av anläggning du vill installera (eller hushållets storlek).

  • Inrättande av sluten tank: 4400 kr.
  • Inrättande av avloppsanordning för 1–5 personer i hushållet: 6600 kr.
  • Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6–25 personer i hushållet/bostaden: 9900 kr.
  • Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26–200 personer i bostaden: Timavgift.
  • Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 3300 kr.

Miljönämndens timavgift är för närvarande 1100 kr.

Kontakta miljöförvaltningen

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se.

Dagvatten

Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som rinner via diken, fördröjningsdammar eller ledningar till Höje å eller Kävlingeån (recipient). Dagvattenplanen beskriver hur förutsättningarna ser ut i Lund och hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i kommunen. Klimatförändringar, en intensifierad exploatering och direktiv från EU gör att det ställs hårda krav på hållbar dagvattenhantering.
Lunds kommuns dagvattenplan Pdf, 4 MB.

Åtgärdsplan för dagvatten inom Lund stad Pdf, 6 MB.

kajkant vid Råbysjön
Den 2,5 hektar stora Råbysjön är kommunens största dagvattenmagasin men också en unik rekreationsmiljö.

Minimera risker för översvämning

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och översvämningar och vi ser fler och mer omfattande översvämningar i vår närhet. Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning.

Befintliga byggnader – fastighetsägarens ansvar

Kommunen har en ambition om att minimera skador från översvämningar i hela kommunen med fokus på tätorterna. När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar.

Översvämningsplan

Vi har tagit fram en översvämningsplan. I den ingår det konsekvensanalyser och övergripande strategier för hur man ska arbeta med översvämningsfrågan. Översvämningsplanen ger bättre förutsättningar för planeringen av ny bebyggelse och planen ligger till grund för att ta fram åtgärdsplaner för att minska risker i befintlig och ny bebyggelse.

I nuvarande planeringsarbete tittar vi på utredningskartorna och arbetar i den mån det är möjligt med vattnets naturliga flöden och uppsamlingsplatser.

Lunds kommuns översvämningsplan Pdf, 4 MB.

Översvämning, skred eller vatten i källaren

Är du på väg att köpa hus? Då kan det vara nödvändigt att informera dig om hur fastigheten tidigare drabbats av översvämningar etc. Eller om huset du är spekulant på ligger i ett utsatt läge. I så fall är det nödvändigt att du tar med förebyggande åtgärder i huskalkylen. Det finns också konkreta saker att göra för att förebygga översvämningar och minimera skador av exempelvis skyfall.

Undvik vatten i källaren

Det finns saker du kan göra för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall. En relativt enkel åtgärd, som inte är särskilt kostsam men som kan ge stora positiva effekter, är installation av baktrycksventiler i fastigheten. Ventilerna minskar risken för översvämning till följd av att vatten tränger upp ur avloppet.

Du kan också underlätta avrinning på tomtmark till exempel genom att undvika större områden med hård markbeläggning såsom asfalt och gatsten.

VA Syd har samlat många bra tips och råd på webbplatsen Plats för vatten. De tipsar om allt från att koppla bort stuprör till att samla vatten i tunna.

Ta del av tipsen på VA Syds webbplats

Var samlas regnet?

Kartan visar var vatten samlas vid kraftigt skyfall, motsvarande ett 100-årsregn. Kommunen har gjort en översvämningskartering för Lunds stad och de fyra största tätorterna. Beräkningarna är gjorda med höjddata från 2015. Det betyder att det finns en felmarginal. Exempelvis fanns det då byggplatser med håligheter i marken där det idag står hus. Vattnet som på kartan har samlats i hålet kommer i verkligheten delvis rinna vidare till andra platser. Upplösningen innebär även att vissa mindre låg- och höjdpunkter missas.

Tvätta bilen miljösmart

Att tvätta bilen hemma på garageuppfarten kan orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga för miljön. När du ska tvätta bilen är det därför bra om du åker till en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smutsiga vattnet från tvätten hand om och renas. Avsluta biltvätten med att vaxa bilen. Det innebär att smutsen inte fastnar lika lätt och att bilen inte behöver tvättas lika ofta.

Om du trots allt tvättar bilen hemma är det absolut viktigt att göra det på ett underlag som grus eller gräs och att använda miljöanpassade biltvättmedel. När bilen tvättas på garageuppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna och ofta rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag. Dagvattnet från brunnarna på gatan är inte kopplade till något reningsverk, därför sprids kemikalier och miljöfarliga ämnen rakt ut i naturen. Om du behöver använda rostborttagningsmedel är medel med syra miljömässigt bättre än de lösningsmedelsbaserade.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?