Ekologisk mat i Lunds kommun

Lunds mål är att andelen ekologisk mat som kommunen köper in ska vara 100 procent senast år 2020. Samtidigt arbetar kommunen för att minska klimatpåverkan från konsumtion, där maten spelar en betydande roll.

100 procent till år 2020

Lunds kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att införa ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna. Sedan 2015 koordineras arbetet med ekologiskt mat i de kommunala köken av serviceförvaltningen. Lunds mål är att andelen ekologisk mat som kommunen köper in ska vara 100 procent senast år 2020. 

Uppföljning av ekologiskt och klimatpåverkan från livsmedel

Lunds kommun följer upp hur mycket ekologisk mat som serveras, men också klimatpåverkan från de livsmedel som serveras. Sedan 2013 har andelen ekologisk mat ökat från mindre än hälften till över 80 procent. Samtidigt har klimatpåverkan per kilo serverad mat minskat.

Graf för uppföljning av livsmedel

Beskrivning illustration: Sedan 2013 har andelen ekologisk mat ökat från mindre än hälften till över 80 procent. Samtidigt har klimatpåverkan per kilo serverad mat minskat.

Ekomatsligan - Lund i topp

Den årligt återkommande tävlingen Ekomatsligan mäter hur bra landets kommuner och landsting är på att driva utvecklingen mot fler ekologiska varor och svenskproducerade ekologiska (svekologiska) livsmedel i sina verksamheter. Det är EkoMatCentrum, Informationscentrum för Ekologiska Produkter, som står bakom tävlingen.

Lunds kommun är har flera år toppat ligan och blev både 2017 och 2018 bäst på svekologisk mat, det vill säga att vi hade högst andel svenskproducerade ekologiska livsmedel. Det beror bland annat på att vi köper mycket ekologiskt naturbeteskött som är lokalproducerat.

Viktigt med helheten

I Lunds kommun är det en självklarhet att säkerställa att den mat som serveras är näringsriktig. Vi arbetar med att minska matsvinn och att säsongsanpassa våra inköp för att hålla kostnaderna per måltid nere och för att bidra till minskad miljöpåverkan. Mer om detta kan du läsa i kommunens kostpolicy:

Kostpolicy för Lunds kommun  

Historik: Ekologisk Mat I Lunds kommun (EMIL)

2003 startades projektet EMIL, Ekologisk Mat i Lunds kommun, för att arrangera utbildningar, sprida information och inspiration i alla kommunens verksamheter som köper in livsmedel. Då var tre procent av livsmedelsinköpen i kommunen ekologiska. 2006 antogs ett politiskt mål om att till år 2012 skulle 40 procent av livsmedelsinköpen vara ekologiska. Det målet nåddes och 2014 var 50 procent av inköpen ekologiska. Därefter antogs nya mål om att kommunens livsmedelsinköp skulle vara 100 procent till år 2020.

Varför ekologisk mat?

Om alla skulle förbruka lika mycket resurser som vi gör i Sverige skulle det behövas närmare fyra jordklot. Maten vi äter står för en stor del av denna miljöpåverkan. Allt vi äter sätter spår, men det finns sätt att göra dessa spår mindre. Detta är fördelarna med ekologiskt jordbruk (källa: KRAV)

  • Ekologisk odling orsakar inte att kemiska bekämpningsmedel läcker till sjöar och till grundvatten.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Fler blommande ogräs på åkern gör till exempel att där också kan bli fler insekter och fler fåglar som lever av insekter.
  • Den ekologiska bonden sprider inte ut genmodifierade organismer (GMO) i naturen.
  • Ekologiska lantbruk skapar möjligheter för ett jordbruk som inte läcker lika mycket näringsämnen.
  • Att konstgödsel inte används är bra för klimatet och det finns undersökningar som tyder på att ekologiskt jordbruk förbrukar en mindre mängd energi.
  • Ekologiskt lantbruk är aktsamt om jordens bördighet.
  • Ekologiskt lantbruk utvecklar kunskapen om hur ett energisnålt, kretsloppsanpassat och hållbart jordbruk kan utvecklas.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Måltidsservice

Serviceförvaltningen

Besöksadress staben: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
Faxstaben: 046-18 86 28

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se