Ny bygglovstaxa från den 1 april

18 mars, 2021

Nu ska det bli enklare att i förväg veta vad bygglovet kommer att kosta, den 1 april börjar en ny bygglovstaxa gälla. Förutom att taxan blir tydligare blir den också mer rättvis på så sätt att avgiften bättre speglar vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglovsärende.

I den nya taxan utgår Lunds kommun från förväntad tidsåtgång för att handlägga ett ärende av en viss typ. Den nya taxan är tydlig, med en prislista för alla olika åtgärder, till exempel vad det kostar att få lov att bygga en helt ny villa, ändra fasad eller bygga en mur. Det blir alltså enklare för både privatpersoner och företagare att förstå hur stor avgiften blir.

Den äldre taxan som använts sedan 2012 har till stor del baserats på bruttoarea, alltså ett i princip linjärt samband mellan storlek och pris. Det har därmed krävts en hel del beräkningar när avgiften ska sättas och det heller inte speglat särskilt väl vad det kostar kommunen i handläggningstid.

För bygglovsansökningar som kommer in före den 1 april kommer den äldre taxan att användas, oavsett när bygglovsbeslutet ges.

Den nya taxan innebär att en del typer av åtgärder kommer att kosta mer än idag, då de tar längre tid att handlägga än vad taxan tidigare har gett täckning för. På samma sätt kommer andra typer av åtgärder att kosta mindre, då de tar kortare tid. Byggprojekt med stor yta kommer generellt att kosta mindre än idag då storleken inte speglar tidsåtgången särskilt väl, och tvärtom för projekt med liten yta.

Förslaget utgår bland annat från en modell framtagen av samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).