Ett steg närmare fossilbränslefria arbetsmaskiner

5 september, 2019

Hitta nya, smarta lösningar som kan driva marknaden framåt och ersätta dagens fossildrivna arbetsfordon - där har du ett av målen i projektet Cleancon, som beviljats EU-medel och där Lunds kommun kommer att medverka.

Fråni höst och tre år framåt kommer serviceförvaltningen och kommunkontorets upphandlingsenhet att medverka i projektet Cleancon. Under ledning av forskningsinstitutet RISE och tillsammans med aktörer som Volvo CE, VA Syd, Eslövs kommun, Göteborgs Stads Leasing och ett antal norska aktörer ska Lund arbeta för att främja användningen av utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner. 

Lunds kommun har som mål att bli fossilbränslefri. Detta gäller både i den egna maskinparken och när vi köper in transporter och entreprenadtjänster. Genom projektet Cleancon kan kommunen hitta vägar fram mot målet och lära sig mer om vilka typer av lösningar som fungerar bäst för olika uppgifter.

- Vi kan också behöva hitta nya lösningar som vi inte har identifierat idag och därmed tänka mer ”funktion” än ”maskin”, säger Jeanna Linton Wahlgren, entreprenadupphandlare och hållbarhetsstrateg som kommer att arbeta med upphandlingsfrågor i projektet.    

I projektet kommer beställare och tillverkare att lära av varandra. Beställarna kommer få mer kunskap om vilka lösningar som redan finns eller är på gång och tillverkarna kan lära sig mer om t ex en kommuns behov, gällande allt ifrån tankning/laddning till körtider/räckvidder och nödvändiga funktioner.

- Det finns en stor nytta i att vi tillsammans med andra beställare kan harmoniera krav och tillsammans driva marknaden framåt, säger Elin Dalaryd, miljöstrateg. 

Inom projektet kommer Lunds kommun att genomföra ett demonstrationsprojekt inom parkskötsel, med fokus på gräsklippare. Demonstrationen kommer att göras i form av en så kallad OPI (offentlig/privat innovation.) OPI-modellen går ut på att man framställer ett problem som man vill ha löst och ber marknaden visa på lösningar. Därefter testar man en lösning under en kortare period innan kommunen bestämmer sig för att genomföra en upphandling eller inte. Stora professionella gräsklippare i kommunal drift kör ofta mitt i städer där luftkvaliteten är dålig och det är mycket buller. Det finns mycket att vinna på elektrifierad drift, så som mindre buller och sbättre lokal miljö både för användare och boende i området.

Cleancon.jpg

Markentreprenad har, genom bland annat Anders Perssons försorg, bytt ut en stor del arbetsredskap och mindre arbetsfordon till fossilbränslefria modeller. Nu går arbetet vidare med att även byta ut de tyngre fordonen.

Fakta: Cleancon

Cleancon är en gränsöverskridande satsning i regionen Öresund-Kattegat-Skagerak med offentliga och privata aktörer. Målet är en ökad användning av förnybar energi i offentlig och privat sektor genom att främja användningen av utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner i bygg- och anläggningsprojekt och i kommunal drift.

Arbetsmaskiner står för en stor andel av växthusgasutsläppen inom transportsektorn. I Oslo kommun uppskattas denna andel till cirka 25 procent. I Sverige var motsvarande andel 20 procent (2010) och i Trafikverkets prognos kommer den öka till 50 procent år 2050 om ingenting görs. I Cleancon fokuserar man på utsläppsfria arbetsmaskiner som drivs av el eller vätgas från förnybara energikällor vilket ger 100 procent reduktion av växthusgasutsläppen från dessa typer av arbetsmaskiner.

Projektets gränsöverskridande samarbete kommer främja användning av utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner genom att driva på och synliggöra en gemensam skandinavisk marknad. För att uppnå en sådan marknad kommer Cleancon genom dialogmöten och innovativa upphandlingar att verka för en harmonisering av incitament och upphandlingsprocesser i Norge, Sverige och Danmark.

Cleancon kommer att jobba både med maskinproducenter och entreprenadbranschen för att säkra att det är möjligt ett leverera enligt de krav som ställs i offentliga upphandlingar, men också för att utmana industrin att sträcka sig längre än vad de gör idag.