Släng inte trädgårdsavfall i naturen

Visste du att trädgårdsavfall som slängs i parker och natur kan bidra till att naturliga växter slås ut och att vissa oönskade arter får en mer gynnsam miljö?

Hantering av trädgårdsavfall, illustration

Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt är ett brott enligt miljöbalken. Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral.

Trädgårdsavfall påverkar miljön där det slängs. Ofta gynnas näringskrävande arter, som brännässlor och kirskål. De växter som tidigare fanns på platsen kan konkurreras ut.

Träd kan få skador på rötter och stam om trädgårdsavfall läggs i högar vid träden. Svampangrepp kan uppstå, vilket minskar trädens livskraft och ökar risken för stambrott.

Om någon slänger trädgårdsavfall i naturen följer ofta fler efter. Det skapas platser där även andra former av avfall hamnar. Skräpet förfular miljön och i vissa fall tar det lång tid innan det försvinner.

Trädgårdsväxter tar över

Flera trädgårdsarter har konkurrerat ut våra naturligt förekommande arter. I vissa fall har de varit så aggressiva att de kallas för invasiva arter. Bland dessa finns till exempel jätteloka, parkslide och kanadensiskt gullris. Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidsrävande.

En främmande art kan vara bärare av sjukdomar som kan spridas till vår natur. Den kan på olika sätt konkurrera ut våra inhemska arter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Genom att inte slänga trädgårdsavfall i naturen minskar vi risken för spridning av oönskade växt- och djurarter och sjukdomar.

Så här tar du hand om trädgårdsavfallet

Om du inte vill kompostera så kan du köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan.

Du kan också ta ett abonnemang på hämtning av trädgårdsavfall hos Lunds Renhållningsverk. Kärl för trädgårdsavfall töms varannan vecka från mitten av mars till slutet av november. Det går även att beställa en container när behov uppstår.

Trädgårdsavfallet komposteras på Spillepengen i Malmö. Kompostjorden säljs sedan som Kravmärkt jord vid återvinningscentralerna Gastelyckan och Gunnesbo.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tradgardsavfall