Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Källa: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har information om vilka arter som räknas som invasiva och vad du som medborgare kan göra:
Gå till Naturvårdsverkets hemsida.

Som medborgare kan du rapportera fynd av invasiva arter i Artdatabankens rapporteringsverktyg.
Gå till det nationella rapporteringsverktyget.

Du kan även rapportera naturliga och invasiva vattenlevande organismer i en app som heter Rappen: 
Gå till havs-och vattenmyndighetens hemsida om Rappen.

Vem gör vad?

Kommunen är ansvarig för parker och andra allmänna ytor och kan hindra plantering av arter som är eller riskerar att bli invasiva. Kommunen är ofta fastighetsägare och är i den rollen ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på den kommunala marken.

Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett sådant sätt att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har ett övergripande nationellt ansvar för olika delar av arbetet kring invasiva arter. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om ansvarsfördelningen: Gå till naturvårdsverkets hemsida.

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se