Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Fett, slam från fett/slam-avskiljare och köksbrunnar ingår i begreppet hushållsavfall och får enbart hämtas av Lunds Renhållningsverk i Lunds kommun.

Glöm inte att anmäla ny brunn till oss!

Tömning av slam

Hämtning av slam från slamavskiljare (septitankar, trekammarbrunnar mm) sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Vi aviserar via post innan tömning, kontrollera då gärna framkomligheten.

Tömning av sluten tank sker efter behov på beställning av kund.

Tömning av fett/köksbrunn

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Behov anses föreligga i de fall det finns risk för att fett kan spridas till det kommunala avloppsledningsnätet.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett lämnas på Spillepengs avfallsupplag för vidare behandling till biogas.

För mer information, kontakta vår kundtjänst

Telefon: 046 - 359 53 90

Eller boka tömning via våra beställningstjänster.

Beställ slamsugning och spolning av tank

Bra att tänka på vid tömning för bättre framkomlighet