Sopsug på Brunnshög

I Lund installeras nu sopsug på Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram. Det är det första stationära sopsugssystemet inom Lunds kommun. Systemet har valts med hänsyn till områdets karaktär och täta exploateringsgrad.

Lunds kommun ansvarar för drift och underhåll av anläggningen som en del av renhållningsansvaret. Anslutningsavgift utgår per lägenhet samt årliga avgifter i enlighet med Lunds kommuns renhållningstaxa. Sopsugsystemet kommer att hantera:

  • restavfall
  • matavfall
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar

Sopsugssystemet och fastighetsägaren 

Fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift per lägenhet och därefter tillkommer en grundavgift per år. En fastighetsägare kan begära särskild anpassning av inkasten, t.ex. inkast inom byggnad, genom tilläggsavtal. Merkostnader i förhållande till tilläggsavtalen debiteras fastighetsägare/byggherre. Drift och underhåll sköts av Lunds Renhållningsverk.

Lunds Renhållningsverk har informationsmaterial att dela ut till de boende om hur de hanterar systemet. Detta kan med fördel delas ut i samband med kontraktstecknande med den boende. 

Sopsugsystemet beräknas tas i drift hösten 2020. I mellantiden kommer det finnas en temporär lösning för de boende som ger möjlighet till fullständig källsortering.Sopsugsinkast

Underjordiska behållare kompletterar

Som komplement för att nå fullständig källsortering kommer även underjordiska behållare (underground waste system - uws) att finnas där följande ska läggas:

  • returpapper
  • metall
  • färgat och ofärgat glas

Kontakta oss för mer information

Mikael Anderson - placering, rördragning, sopsug -  mikael.anderson@lund.se
Anna Grill - generell information, uws - anna.grill@lund.se

 

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001