Allmänna bestämmelser

Avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen samt i kommunens renhållningsordning.

Den som är betalningsansvarig är skyldig att omedelbart till renhållningsverket anmäla försäljning av fastighet och från vilken tidpunkt ägarbytet gäller. Underlåtenhet att anmäla försäljning av fastighet medför att betalningsansvar kvarstår.

Avgiften enligt renhållningstaxan skall erläggas inom tid som anges i räkningen. Om inte betalning sker i rätt tid debiteras ränta och övriga kostnader som är förenade med dröjsmålet. Ränta beräknas efter räntesats enligt Räntelagen.

För tjänster som utförs på abonnemang sker debitering per påbörjad dag (sophämtning, containerhyra, gångbanerenhållning, latrinhämtning samt hämtning av returpapper, glas, trädgårdsavfall, lysrör, förpackningar av kartong, plast och metall samt små batterier). Övriga tjänster, som exempelvis containertömning och slamsugning, debiteras enligt särskild taxa.

Sopkärlen ägs av Lunds Renhållningverk. Kunden ansvarar för de kärl som ingår i abonnemanget och kan bli ersättningsskyldig om kärl förkommer eller går sönder vid oaktsam hantering.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001