Tjänster fastighetsägare, företag

Oavsett om du är fastighetsägare, företagare eller annan verksamhet har du möjlighet att få en avfallshantering som tar ett helhetsgrepp och arbetar utifrån de nationella miljömål som finns. Det är idag viktigt att kunna återvinna och hantera avfallet på ett miljöriktigt sätt samtidigt som hänsyn tas till de unika behov som finns inom verksamheten.

Vi arbetar aktivt med miljömålen för avfall

Vi på Lunds Renhållningsverk har lång erfarenhet av avfallshantering. Vi har kunskap om återvinningskedjan, miljöpåverkan från avfall och vilka material som ska sorteras ut p.g.a. sin farlighet. Vårt arbete relaterar vi hela tiden till de miljömål som finns på nationell nivå eller via LundaEko, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling. Avfallshanteringen ser vi som en viktig pusselbit för att nå ett hållbart samhälle.

Utveckling

Det är en självklarhet för oss att utveckla avfallshanteringen och hitta nya lösningar. Både vad det gäller insamlingen och materialets återanvändande, men även vad det gäller våra fordon och transporter. Vi kör idag med flera fack i fordonen för att minska transporterna samtidigt som vi kör helt fossilfritt på biogas och biodiesel.

Sammantaget kan vi med lokal kännedom och möjlighet till korta transportsträckor, få en hög effektivitet i insamlingen.

Vi erbjuder gratis rådgivning och genomgång av er avfallshantering.

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001