Riktlinjer, regler

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen inom Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen. Renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige 2016-06-15.

Tillsyn över avfallshanteringen utövas av miljönämnden.

Renhållningsordningen består av två delar.

1. Föreskrifter om avfallshantering somtar upp:

  • Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
  • Avfall från industrier och annan verksamhet
  • Avfall från behandling av avloppsvatten
  • Förutsättningar för alternativ hantering samt undantag från bestämmelserna

2. Avfallsplan

Lagstiftning inom området förändras stadigt. Regering och riksdag har antagit flera miljömål som berör verksamheten, t.ex. vad som klassas som miljöfarligt avfall. Lunds Renhållningsverk håller sig ständigt uppdaterad på vad som händer inom området och kan svara på frågor.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001