Matavfall

Idag har biogas blivit ett alltmer etablerat drivmedel. Sorterar du ut matavfallet kan du bidra både till biogas och till biogödsel.

MatavfallGödsel och biogas

Att matavfall efter behandling kan vara ett utmärkt gödsel till åkermarken känns naturligt.Men när matavfall behandlas genom s.k. rötning kan vi utvinna mer. I processen får vi då samtidigt biogas. Och biogas är ett alternativt drivmedel som är högaktuellt i koldioxid/ miljödebatten.

Genom att sortera ut matavfall kan vi sluta ett kretslopp och låta åkermarken få tillbaks näring på ett naturligt sätt. Och vi är samtidigt med om att producera ett drivmedel som är miljövänligt. På så vis kan man som bilist "tanka sina matrester" och köra miljövänligt!

Rätt sorterat ger god kvalité

För att kvalitén på produkterna ska vara bra, skadet endast innehålla matavfall. Det är inte minst viktigt om det ska kunna användas som gödsel. Det går inte att sprida gödseln på åkermark om det t.ex.finns kapsyler, söndrigt glas eller plastförpackningar.Om det händer, kan inte gödseln användas. Detta innebär att vi måste göra rätt från början!

Vad händer sedan?

Det insamlade matavfallet körs vidare till behandling. Där förbehandlas det genom att pressas så att påsar och annat fast material ska gå sönder. Därefter förs materialet vidare till en rötningskammare där det rötas. Det är i denna process som biogas uppstår.

Det som blir kvar efter processen kommer sedan att kunna användas som biogödsel.

Vad är biogas?

Biogas bildas när organiskt material (matrester,växter, gödsel, avloppsvatten, mm) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi. Samtidigt bildas en näringsrikslutprodukt som kan användas som gödningsmedel.

Matavfallet behandlas i en biogasreaktor som gerden syrefria miljön. Vid nedbrytningen bildasbiogas i vilken den energirika gasen metan finns som en viktig del. För att nedbrytningsprocessen ska fungera bra ska avfallet vara i flytandeform. Därför behöver avfallet förbehandlasinnan det hamnar i reaktorn.

Biogas och miljön

Att bygga biogasanläggningar och samla in matavfallet separat ger en långsiktig och hållbar avfallshantering som sluter kretsloppen. Biogasen är en förnyelsebar energi och kan användas till värme, el eller fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Intresset är stort för att använda biogas som fordonsbränsle efter att det renats från koldioxid.

Vad är biogödsel?

Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med ifrån början.Dessutom omvandlas en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan.

Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är utlakningen av kväve frånmarken. Restprodukten benämns olika men mest förekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se