Var man lämnar läkemedel och kanyler

Läkemedel ska hanteras på rätt sätt så de ej kommer ut i naturen. De ska ej spolas ut då vattenreningsverken inte kan ta bort ämnena. De ska inte heller slängas i restavfallet.

Hushållens läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall kan lämnas in till apoteken.

Kvicksilver termometrar

Apoteket tar inte längre emot kvicksilvertermometrar, utan de får du lämna in på kommunens miljöstation.

Hushållens kasserade kanyler

Apoteken delar ut behållare och tar emot dem när de är fulla. Behållaren är konstruerad så att när kanylen placerats i behållaren går de ej att ta ut igen.

Läkemedel och kanyler som apoteken tar emot lämnas till destruktion.

Lämna in läkemedel till apoteket så att de ej hamnar i naturen!

Miljöskadliga ämnen

Läkemedel innehåller miljöskadliga ämnen. Överblivna läkemedel som inte hanteras på rätt sätt hamnar så småningom i naturen där de kan göra skada. Forskare har hittat läkemedelsrester i jord, sediment och i våra vatten. I dricksvatten, floder och reningsverk har forskare hittat bland annat antibiotika, antiseptiska, smärtstillande, blodfettssänkande medel och betablockerare.

Långsiktig påverkan oroar

Idag vet ännu ingen exakt hur läkemedel påverkar miljön. Skador uppstår dock och det är den långsiktiga påverkan som oroar mest. Hormoner och antibiotika är två läkemedelsgrupper som kan innebära risker. Antibiotika kan t.ex. ge resistenta bakteriestammar och läkemedel som innehåller hormoner kan orsaka hormonella störningar hos djur som påverkar fortplantningen och utvecklingen. I mitten av 1990-talet hittades till exempel feminiserade hanfiskar nedströms kommunala reningsverk av engelska forskare. Det visade sig att det hade orsakats av utsläpp med syntetiska hormoner.

Mer än tusen ton biologiskt aktiva läkemedelssubstanser finns i de läkemedel som varje år säljs i Sverige. Det är dessa aktiva substanser som kan vara farliga för miljön. De aktiva substanserna kommer ut i naturen via urin, fekalier och oanvända läkemedel som inte tas om hand på miljöriktigt sätt. Även om problemet är svårt, som att göra något åt det som kommer ut via urin och fekalier, så kan vi förhindra att läkemedel hamnar bland sopor eller i avloppet.


Lämna överblivna läkemedel till Apoteket!
De ska inte kastas i toaletten, avloppet eller hushållssoporna.De inlämnade läkemedlen skickas sedan till förbränning.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001