Farligt avfall

Farligt avfall kan vara farligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Kommer det ut i naturen sker en förgiftning på längre sikt. Detta är ett av de största hoten mot vår miljö.

Ofta tänker vi oss att det är stora företag bakom utsläpp och att vi själva inte kan påverka detta.
I hushållen hanteras ju mindre mängder. Den sammanlagda mängden från alla hushåll blir dock stor. Om varje invånare i Lunds kommun häller ut 1 dl lacknafta så blir detta totalt 10 050 liter. Detta motsvarar en hel tankbil, och är förödande för miljön!

Därför ska allt farligt avfall lämnas på miljöstation som finns på återvinningscentralerna. Det är en av de viktigaste källsorteringarna man som privatperson kan göra.

Vad är farligt avfall?

Vad farligt avfall är finns upptaget i "Avfallsförordningen SFS 2001:1063". Det ska ha någon eller några av följande egenskaper:

 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Brandfarligt
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Smittfarligt
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt

I våra hushåll finns flera olika sorters farligt avfall till exempel:

 • färg-, lim- eller lackrester
 • lösningsmedel som t.ex. lacknafta, aceton, bensin, tändvätska
 • bekämpningsmedel
 • rengöringsmedel som t.ex. maskindiskmedel, toalettrengöring
 • batterier
 • syror – t.ex. saltsyra, ackumulatorsyra
 • baser – t.ex. klorin, ammoniak
 • sprayflaskor med rester i
 • framkallningsvätskor
 • kemikalier
 • lampor – som glödlampor, lågenergilampor, lysrör
 • elektronik
 • vitvaror

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001