Matsvinn och matavfall

Det kastas stora mängder mat genom hela kedjan som hanterar det. Det gäller både de som behöver kastas som skal mm, men också onödig mat som hade kunnat vara ätbar om vi hanterat det rätt.

Matavfall Under 2016 uppkom det cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige, inklusive siffror för matavfall från jordbruk och fiske. Det motsvarar i genomsnitt 129 kg matavfall per person. Siffrorna omfattar både separat ursorterat matavfall och matavfall som slängs tillsammans med annat avfall i soppåsen. 
Ser man till enbart hushållen så visar undersökningar på att hushållen har minskat sitt matavfall per person och de har blivit bättre på att sortera ut matavfallet. Hushållen svarar dock fortfarande för den största delen matavfall i Sverige, i storleksordningen 938 000 ton. Det motsvarar cirka 97 kilo/person och år eller cirka 1 kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag.  

Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person.

Matavfall utgör mellan 20-40 procent av hushållens totala avfall i vikt. Av detta skulle ca 50 kg vara onödigt matavfall. I en vanlig soppåse idag finns ca 35% mat som kastats. Här finns även matsvinn som hade kunnat användas.

Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Enligt FAO, The Food and Agriculture Organization of the United Nations, kastas globalt en tredjedel av den globala årsproduktionen av mat.

Matavfall och matsvinn

Det som slängs kan delas upp i två delar, matavfall och matsvinn. Med matsvinn menas livsmedel som hade kunnat konsumeras eller säljas om det hanterats annorlunda. Om det t.ex. hade förvarats rätt eller att man kritiskt granskat senaste förbrukningsdatum och tagit ställning till hur man hade kunnat använda det istället för att kasta. Oundvikligt matavfall är till skillnad från svinnet det som uppstår som mera nödvändigt t.ex. äppelskrutt, bananskal, ben, äggskal osv.
Anledningen till att mat kastas kan vara flera anledningar. Attplanering av inköp blir eftersatt på grund av stress, överinköp leder till att livsmedel hinner bli för gamla, bäst före dag feltolkas, att alla delar av råvarorna eller resterna inte tas tillvara och att förpackningar inte töms ordentligt.

Gör det något att det kastas?

Ja, det spelar roll. Den mat vi slänger representerar vattnet som behövs till odling, markanvändning, bekämpningsmedel, bränsle för transporter, arbetstid och energi. Produktionen ger upphov till andra miljöproblem som utsläpp av klimatgaser, övergödning, spridning av farliga ämnen t.ex. växtskyddsmedel och är en av de mest vattenkrävande sektorerna.

Att kasta mat innebär att resurser kastas bort, maten i sig, men också alla de resurser som har lagts på att få fram maten.

Vi importerar ungefär fyrtio procent av den mat som vi omsätter i Sverige. Vår mathushållning medför alltså idag betydande konsekvenser även utanför landets gränser.

Dessa skador som uppstår på miljön syns inte på priset för den mat vi köper, men är de miljöproblem vi brottas med och som finns som en samhällsekonomisk kostnad.

Varför kastar vi?

Det handlar om våra vanor. Hur vi brukar handla, vilka krav vi ställer på varan och hur vi ser på mat. Våra beteenden och attityder. Men vi lever också i en stressad tillvaro där det blir svårt att hinna med. Det blir ont om tid för att planera matinköp och vilka mängder som ska hem. Reklamen – köp tre, betala för två – kan kännas lockande. Vi köper hem mer än vad vi hinner göra av med och oroliga feltolkar vi bäst före datumet på förpackningen. Det blir enklare att kasta än att se vad maten kan användas till. Och de flesta av oss har råd med att agera så här. Men även om vår egen plånbok kan ha råd med det, så har inte miljön det.

Kan vi ändra på detta?

Klart vi kan! Och vi kommer spara mat, miljö och pengar. Det är stora och goda argument för att ändra vanor.