Förebygga avfall

Avfallsmängderna ökar och har så gjort under ett antal decennier. De senaste tio åren har t.ex. mängderna hushållsavfall ökat med över 30 procent i Sverige. Många av våra miljöproblem har direkt eller indirekt att göra med hur vi använder naturresurser och material. De hänger samman med produktion och konsumtion.

I Sveriges avfallsförebyggande program finns mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan, mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter. Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för programmet.

Det avfallsförebyggande programmet har fyra fokusområden:

  • Mat
  • Textil
  • Elektronik
  • Byggande och rivning

Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall.

Att förebygga att avfall är en del av att handla och avyttra hållbart. Att tänka till redan från början när man överväger att handla något. Det kan handla om att välja material, kvalité som håller länge, något som är giftfritt, att bara handla det man behöver och inte mer. Det handlar också om att återanvända material, möbler, kläder och ta tillvara på mat. Att tänka så att det aldrig behöver bli avfall.

Miljövinster med att minska avfallet

Mindre mängder avfall och mindre farligt avfall ger miljövinster genom lägre energibehov och mindre utsläpp av växthusgaser. Många material kräver mycket energi vid tillverkning. 

Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton om mängden hushållsavfall i Sverige blir drygt 5 procent lägre. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun.

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001