Healthy Cities nationella nätverk

Från och med 2011 är Lund medlem i det nationella Healthy Cities nätverket. Nätverket ingår i ett internationellt samarbete som medlem av WHO:s europeiska nätverk för hälsosamma städer, WHO European Healthy Cities Network.

Det nationella nätverket består av ett antal svenska kommuner som föresatt sig att stötta varandra i arbetet med att uppnå det nationella folkhälsomålet och dess målområden och utveckla den lokala folkhälsopolitiken.

Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och balansera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter för en hållbar utveckling av våra städer.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Lisa Gunnefur 

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 59 61
E-post:lisa.gunnefur@lund.se