COOL DH - ett banbrytande projekt för utveckling av fjärrvärme med låg temperatur

COOL DH är ett EU-projekt som ska utveckla, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme i ny och befintlig bebyggelse. Syftet är att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som står modell för projektet.

COOL DH är en fyra år lång satsning på att utveckla och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Projektet har fått finansiering från EU och består av deltagare från Sverige och Danmark (se lista över deltagare nedan).

Mot en fossilfri framtid

Byggandet och utvecklingen i Lund är under snabb tillväxt, samtidigt som det behöver ske på ett hållbart sätt. I Lund ska utsläppen av växthusgaser i kommunen minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. För att klara dessa mål krävs det att vi utvecklar effektiva energisystem med förnybara källor som kan integreras med både ny och gammal bebyggelse.

COOL DH visar vägen till mer effektiv fjärrvärme

Stadsdelen Brunnshög är fokus för projektet i Lund. Det är mycket som ska uppnås inom ramen för COOL DH. Följande lista beskriver kortfattat de övergripande målen:

  • Tillvarata den höga volym spillvärme som uppstår från bland annat MAX IV. Men även att tillvarata och integrera lokalt producerad värme i mindre skala från stora och små prosumenter till fjärrvärmenätet. Till exempel genom att undersöka styrtekniker för att kunna använda värme från flera olika sorters värmekällor och genom att optimera kundernas undercentraler, med mera.
  • Utveckla en ny typ av distributionsrör som är gjorda av plast istället för av stål som därmed är optimerade till en lägre fjärrvärmevattentemperatur. Denna typ av rör medför lägre investeringskostnader samt förenklar transport- och installationsarbetet.
  • Utreda metoder för att undvika bakterietillväxt (legionella) i husens interna varmvattensystem.
  • Undersöka nya affärsmodeller och prissättningssystem som en följd av att det uppstår ett nytt utbud på marknaden för fjärrvärme.
  • Tillvarata möjligheter att använda den lågtempererade fjärrvärmen till markvärme i offentlig miljö. Till exempel till att värma busskurer och cykelvägar under vintern, vilket bland annat minskar behovet av snöröjning och uppmuntrar till att åka kollektivt och att cykla.

Mer information

Håll dig uppdaterad om projektet via www.cooldh.eu.
Kontaktperson i Lunds kommun är Markus Paulsson, energistrateg och projektledare.

Parter i projektet

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 76779.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se