Mänskliga rättigheter

Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en Mänskliga Rättigheter-stad.

Att vara en Mänskliga Rättigheter-stad innebär bland annat att kommunen i sitt interna arbete anammar ett perspektiv på mänskliga rättigheter – att arbeta för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. I det externa arbetet samverkar kommunen med företag, föreningar, universitetet och andra aktörer för att se till att positiva åtgärder för mänskliga rättigheter utvecklas och genomförs.

Det handlar till att börja med att skapa en övergripande struktur för att kunna arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter i kommunen. Ett styrande dokument ska tas fram, program för social hållbarhet, som ska innehålla både prioriteringar för mänskliga rättigheter och folkhälsa. Kopplat till programmet ska det finnas en handlingsplan med mål och aktiviteter som följs upp kontinuerligt.

Mångfald

Lunds arbete med mångfald styrs av olika styrdokument för Lunds kommun som bland annat strävar efter att uppnå Lunds vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Lunds kommuns integrationspris

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Lunds kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 20 000 kronor och ett diplom.

Vinnare av integrationspriset

Kontakt

Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se