Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete.

Klimatpolitiska rådets rapportöverlämning 2020

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund tar emot rapporten från Lena Neij, ordförande i Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Rådet leds av professor Lena Neij som ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande och ytterligare sex ledamöter. Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och var det första i sitt slag bland svenska kommuner.

Rådets uppdrag är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. 

Fokus på transporter i 2020 års rapport

Rådets rapport från 2019 visade att Lunds kommun har minskat sina utsläpp kraftigt där man har egen rådighet. I 2020 års rapport har rådet fokuserat på Lunds kommuns arbete med transporter som i dag står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser. Utsläppen i kommunen behöver minska med 7 – 8 procent per år och för att klara detta så behöver det lokala klimatarbetet öka takten och breddas till fler delar av samhället där kommunen inte har egen rådighet.

Kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång behövs

Redan i dag gör Lunds kommun mycket för att tackla utmaningarna med transporter. Stads- och bebyggelseplanering bygger på att skapa ett transporteffektivt samhälle. Exempel på satsningar är ett utökat cykelnät, ett hyrcykelsystem och spårvägen Lund C - ESS. De rekommendationer som Rådet ger i rapporten bygger på att Lunds kommun behöver stärka satsningarna på kollektivtrafik, cykel och gång kraftfullt, samtidigt som framkomligheten med bil begränsas. Dessutom kommer det behövas en ökad samverkan med samhällets aktörer. 

Du hittar rapporten i sin helhet nedan.

Strategiska mål med klimatpolitiska rådet

  • Rådet ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klimatarbet.
  • Rådet ska verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i klimatfrågan.
  • Rådet ska verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete

Kommunens syfte med att instifta rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten för att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete som även kan komma att leda till klimatinnovationer och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

Ledamöter i Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Ordförande Lena Neij, professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.

Vice ordförande Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Fredriks forskning innefattar att studera effekterna av en övergång till en koldioxidfri ekonomi.

Susanne Arvidsson, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds
universitet. Susannes forskning omfattar bland annat hållbarhetsredovisning,
värdering av resurser som härrör från social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet samt redovisningskommunikation ur ett
kapitalmarknadsperspektiv.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Johannas forskning fokuserar på strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv

Lars J Nilsson, professor, miljö- och energisystem, LTH. Lars forskar främst om åtgärdsstrategier för minskade utsläpp och hur samhället och industrin kan styras mot nollutsläpp.

Cecilia Akselsson, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi och
ekosystemvetenskap och Centrum för miljö och klimatforskning, Lunds
universitet. Cecilias forskning handlar om miljöeffekter av
klimatförändringar och olika former av skogsbruk på skogsekosystem,
samt de målkonflikter som uppstår mellan olika värden i skogen.

Anders Larsson, universitetslektor, Institutionen för landskapsarkitektur,
planering och förvaltning, SLU Alnarp. Anders forskar och undervisar
inom bland annat hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta

Lena Neij, lena.neij@iiiee.lu.se
Roger Hildingsson, roger.hildingsson@svet.lu.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klimatradet