Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med kompetens inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen.

Klimatpolitiska rådets rapportöverlämning 2020

Bildtext: Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, tar emot årets rapport från Lena Neij, ordförande i Lunds kommuns klimatpolitiska råd.

Rådets uppdrag är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Det ska också föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. Rådets granskning mynnar ut i en årlig rapport.

Lunds klimatpolitiska råd leds av professor Lena Neij, ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande. Ytterligare sex ledamöter ingår i Rådet.

Inspirationen till att ha ett kommunalt klimatpolitiskt råd kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och var det första i sitt slag bland svenska kommuner.

Läs mer om Sveriges nationella klimatpolitiska råd

Fokus på transporter i 2020 års rapport

Rådets rapport från 2019 visade att Lunds kommun har minskat sina utsläpp kraftigt där man har egen rådighet. I 2020 års rapport har rådet fokuserat på Lunds kommuns arbete med transporter. Transporter står för hälften av våra utsläpp av växthusgaser och behöver minska med 7–8 procent per år. För att klara detta behöver det lokala klimatarbetet öka takten och breddas till fler delar av samhället där kommunen inte har egen rådighet.

Redan i dag gör Lunds kommun mycket för att tackla utmaningarna med transporter. Stads- och bebyggelseplanering bygger på att skapa ett transporteffektivt samhälle. Exempel på satsningar är ett utökat cykelnät, ett hyrcykelsystem och spårvägen Lund C–ESS. Rådets rekommendationer bygger på att Lunds kommun behöver stärka satsningarna på kollektivtrafik, cykel och gång, samtidigt som framkomligheten med bil begränsas. Dessutom kommer det att behövas ökad samverkan med samhällets aktörer.

Lunds klimatpolitiska råds rapport 2020

Mål med klimatpolitiska rådet

  • Rådet ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klimatarbete.
  • Rådet ska verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i klimatfrågan.
  • Rådet ska verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete.

Kommunens syfte med att instifta rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten. Detta görs för att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete, som även kan leda till innovationer för klimatet och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

Ledamöter i Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Lena Neij, ordförande, professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.

Roger Hildingsson, vice ordförande, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Fredrik N G Andersson, docent vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Fredriks forskning innefattar att studera effekterna av en övergång till en koldioxidfri ekonomi.

Susanne Arvidsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Susannes forskning omfattar bland annat hållbarhetsredovisning, värdering av resurser som härrör från social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, samt redovisningskommunikation ur ett kapitalmarknadsperspektiv.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Johannas forskning fokuserar på strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv.

Lars J Nilsson, professor, miljö- och energisystem vid LTH. Lars forskar främst om åtgärdsstrategier för minskade utsläpp och hur samhället och industrin kan styras mot nollutsläpp.

Cecilia Akselsson, universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Cecilias forskning handlar om miljöeffekter av klimatförändringar och olika former av skogsbruk på skogsekosystem, samt de målkonflikter som uppstår mellan olika värden i skogen.

Anders Larsson, universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Anders forskar och undervisar inom bland annat hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta

Lena Neij, lena.neij@iiiee.lu.se
Roger Hildingsson, roger.hildingsson@svet.lu.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klimatradet