Klimatneutrala Lund 2030

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning och ökar takten ytterligare i vårt klimatarbete! Vid projektets slut ska vi ha tagit fram en handlingsplan som kan bidra till att vi blir en klimatneutral* stad till 2030. Handlingsplanen ska också bidra till att uppnå målen inom Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko.

Klimatneutrala Lunds upplägg

Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun, forskning, designbolag och ideella aktörer. Tillsammans ska vi ta  fram konkreta idéer på hur vi tacklar utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen. Fokus ligger på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet har tre olika delprojekt. 

Delprojekt 1 - en innovationsprocess

Denna process består av fem steg:

I steg 1 genomfördes en kommunintern workshop med experter från olika förvaltningar. Här bröts de stora utmaningarna inom tema mobilitet, energi och cirkulär ekonomi till lokalt prioriterade utmaningar. Dessa utmaningar arbetar vi vidare med i projektets kommande steg.  

Se resultatet från workshopen här.

I steg 2 genomförs en workshop på varje tema med experter från akademi, näringsliv och ideell sektor. Här fördjupas och avgränsa de lokala utmaningar som identifierats i steg 1. 

Se resultatet från vår workshop kring mobilitet här.

Se resultatet från vår workshop kring cirkulär ekonomi här.

I steg 3 - 4 görs ett urval av de utmaningar som vi vill arbeta vidare med. Förslag på konkreta lösningar fram för de utmaningar som sållats fram i processen hittills. Detta görs i workshops med deltagare från sektorer med olika perspektiv på utmaningen. Workshopsen leds av tjänstedesigners.

I steg 5 efterbehandlas de lösningar som processen tagit fram. De kan implementeras direkt i kommunens eller andra aktörers verksamhet eller hamna i planering för framtida satsningar och projekt. Det kan också visa sig att lösningarna är för komplicerade eller omöjliga att arbeta vidare med.

Delprojekt 2: Framtidens hållbara och robusta energisystem

IVL Svenska Miljöinstitutet leder detta delprojekt. Genom bland annat nuläges- och omvärldsanalys, aktörsdialog och simuleringar ska en bild av elnätets utmaningar för år 2030 fram. Därefter analyseras tekniska lösningar för att hantera dessa utmaningar - till exempel batterilagring och styrning av elbehov för fastigheter. I dialog med olika aktörer ska de mest effektiva lösningarna lyftas fram och skalas upp.

Delprojekt 3: Klimathack Lund

Parallellt med innovationsprocessen gör vi hackatons för klimatet med ungdomar i Lund. Deras idéer blir antingen inspel i den övergripande processen eller egna prototyper. Klimathacken är ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Hack #1: Cirkulär ekonomi.

Datum: 2 mars. Tid: 11:30 - 16:30.
Läs mer här: www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimathack 

Hack #2: Mobilitet och hållbart resande.

Målgrupp: Elever åk 8-9 vid skolorna Svalebo, Nyvång, Killebäck och Genarp. Varje skola får anmäla max 8 elever och 1 lärare (eller annan personal).
Tid: fredag 27 november klockan 9.00 - 15.00
Plats: Fritidsgården i Veberöd
Anmälan:  Fanny Holmberg, ungdomsombud
Mer information:  Naturskyddsföreningens hemsida

H ack #3: Energi. Målgrupp: Gymnasiet. Plats: Gymnasieskolan Vipan. Planerat till januari 2021.  Mer information kommer.

Läs mer på www.ungilund.se/klimathack

Projektorganisation

Projektet är ett samarbete mellan följande parter:

  • Lunds kommun, med representanter från olika förvaltningar.
  • Lunds universitet, främst genom nätverket Urban Arena och K2, nationellt centrum för kollektivtrafik.
  • Ustwo, digital designbyrå.
  • Idean, digital designbyrå.
  • Naturskyddsföreningen.
  • IVL Svenska Miljöinstitutet leder delprojekt 3. Där ingår följande partners: Kraftringen AB, Sensative AB, Ecopilot AB, Midroc AB, Veidekke AB, Wästbygg Projektutveckling, Sydö AB, Siemens AB, Wihlborgs AB, Electricity Innovation.

Utöver detta kommer vi löpande att knyta till oss samarbetspartners och nätverk i de olika delprocesserna. Vi välkomnar även intresserade av att ta kontakt för att diskutera möjliga samarbeten.

 

*Med klimatneutralitet menas det geografiska området Lunds kommun. De geografiska utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Här kan du läsa mer om Viable Cities: www.viablecities.se 

Kontakt

Thea Ohlander Arfwidsson
thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klimatneutrala_lund