Energiplan för Lunds kommun 2019–2026

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Samtidigt ska energiförsörjningen i Lunds kommun ska vara långsiktigt hållbar och robust. Dessa övergripande mål är grunden för energiplanen.

För att nå de övergripande energi- och klimatmålen ska Lunds kommun i första hand minska samhällets behov av energi. Att minska behovet av energi handlar till exempel om att bygga staden så att behovet av transporter minskar, att bygga husen så välisolerade att behovet av energi för uppvärmning minskar, att driva kampanjer om energieffektiv vardag etc. En viktig utgångspunkt i energiplanen är att den bästa kilowattimmen är den sparade.

Energiplan antagen av kommunfullmäktige 2020-01-30

Systemperspektivet tar hänsyn till flera hållbarhetsdimensioner

Lunds energiplan har ett systemperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till alla delar inom kommunens energisystem och hur de samverkar med varandra och omvärlden. Syftet är bland annat att undvika att en energieffektivisering i Lund (till exempel fjärrvärme mot en eldriven värmepump) leder till ökad användning av importerad el från kolkraftverk i Danmark. När energianvändningen i kommunen förändras så ska åtgärder för detta utvärderas genom att kartlägga positiva och negativa hållbarhetsaspekter (miljömässiga, sociala samt ekonomiska) ur ett systemperspektiv.

Energitrappan vägledande

Energitrappan ska vara vägledande för Lunds kommun vid all användning och tillförsel av energi. Energitrappan består av fyra steg:

  1. Minskat energibehov: Utgångspunkten är att all energianvändning har negativ miljöpåverkan och det första steget ska alltid vara att minska energibehovet. Exempelvis genom att förtäta staden och öka samåkning.
  2. Restvärme: Nästa steg i energitrappan är att tillvarata restvärme istället för att kyla bort den till ingen nytta. Restvärmen kan användas till uppvärmning eller till produktion av varor och tjänster.
  3. Förnybart: Förnybar energi, som exempelvis solenergi, vindkraft och biobränsle ger låga utsläpp av fossila växthusgaser. Förnybar energi ska därför väljas framför ändliga resurser.
  4. Ändliga resurser: Bland annat kol, naturgas och bensin som ger utsläpp av fossil koldioxid. Ändliga resurser ska helst undvikas helt, men när de är nödvändiga ska avfall och restprodukter användas i första hand.Energitrappan

Beredskap för eleffektbrist

Energiplanen syftar bland annat till att motverka förekomsten av effektbrist. I det korta perspektivet är risken för eleffektbrist i kommunen liten, men i ett längre tidsperspektiv – fram till 2030 – ökar risken. Energiplanen tar hänsyn till detta. De åtgärder man tittar närmare på är:

  • ökad överföringskapacitet
  • en fungerande effektmarknad
  • ökad energilagringskapacitet
  • ökad lokal elproduktion från förnybara källor
  • att vara aktiv vid eventuell planering för nya elintensiva verksamheter som forskningsanläggningar, batterifabriker, serverhallar och dylikt
  • minskad andel el för uppvärmning

Åtgärder för en säker och tillräcklig tillgång på förnybar el, värme och drivmedel

I energiplanen beskrivs fyra delområden med åtgärder som ska trygga en säker och tillräcklig tillgång på el, värme och drivmedel från förnybara källor i Lunds kommuns geografiska område. Åtgärderna ska skapa förutsättningar för ett fossilbränslefritt energisystem som tillfredsställer energibehovet hos kommunens invånare och företag utan att riskera välfärd och hälsa för kommande generationer.

Delområde 1: Energieffektiva transporter och förnybara drivmedel. Ska stärka arbetet med att minska transportbehovet i kommunen, öka andelen miljöanpassade fordon samt förbättra distributionen av förnybara drivmedel.

Delområde 2: Engagera flera i energiomställningen. Syftar till att involvera medborgare och andra samhällsaktörer i arbetet för att nå energiplanens mål. Åtgärderna ska göra det lätt att göra rätt för medborgare och företag.

Delområde 3: Energieffektiva fastigheter och entreprenader. Åtgärderna ska bidra till att stärka arbetet med energieffektiva fastigheter och entreprenader inom Lunds kommun.

Delområde 4: Ökad självförsörjning av förnybar energi med cirkulära flöden. Aktiviteterna går ut på att öka självförsörjningen av förnybar energi och att främja cirkulära flöden.

Relaterad information