Mål: Minsta möjliga klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.

Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga ambitioner för detta. Klimatmålet omfattar utsläpp från bland annat trafik och energisektorn.

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Hållbart resande och miljöanpassat transportsystem

LundaMaTs är Lunds kommuns strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund.
Hållbart resande och transporter i Lund

Klimatpolitiskt råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete.
Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Energiplan

För att nå våra energi- och klimatmål ska Lunds kommun i första hand minska samhällets behov av energi. En viktig utgångspunkt i energiplanen är att den bästa kilowattimmen är den sparade. 
Energiplan för Lunds kommun

Klimatneutrala Lund

Lunds kommun deltar i och driver själva ett flertal klimatprojekt. Ett av dessa är klimatneutrala städer 2030. I projektet är Lund en av nio städer som beviljats medel från Viable Cities för att snabba på klimatomställningen.
Klimatneutrala Lund

Energi- och klimatrådgivning

Våra energi- och klimatrådgivare stöttar företag, privatpersoner och organisationer till mer en mer klimat- och energismart vardag.
Möt våra energi- och klimatrådgivare

Gröna obligationer

Vi ger ut gröna obligationer för att kunna finansiera projekt som bidrar till omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling
Lunds kommuns gröna obligationer

Utöver detta har Lunds kommun bland annat en intern resepolicy som främjar hållbara transporter i tjänsten. Vi har även fossilfri uppvärmning och en nästan helt fossilfri fordonsflotta.

Når vi våra mål?

Vi når flera av våra delmål, framför allt när det gäller mål som kommunen själv kan styra över. För de mål som rör utsläppen i hela det geografiska området för Lunds kommun är utmaningarna större. 

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Minsta möjliga klimatpåverkan i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 80 procent till 2030 jämfört med 1990. +
Målet är delvis uppnått
4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktion av varor och tjänster, som Lunds kommun köper, ska minska till 2020. +
Kommer att klara målet
4.3 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020. +
Kommer att klara målet
4.4 Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler och bostäder ska minska med 45 procent till 2020 jämfört med 2013. +
Kommer att klara målet
4.5 Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara källor
ska öka med 700 GWh till år 2020 jämfört med 2013.
-
Målet är inte uppnått
4.6 Till 2020 ska produktionen av biogas i kommunen öka -
Målet är inte uppnått
4.7 Lunds kommun ska senast 2017 ha avvecklat sina investeringar i företag
som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller vidareförädling av fossila energikällor. 
+
Kommer att klara målet

Relaterad information