Mål: Minskad kemikaliebelastning

Vi ska värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö och hälsofarliga ämnen.

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i stort sett i allting i vardagen – i mat, kläder, möbler, byggmaterial, elektronik, hygienprodukter och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till en ökad välfärd men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Eftersom barns och ungdomars kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom arbete i förskolor och skolor, lokaler för fritidsaktiviteter, vid byggande, upphandling och inköp kan kommunen arbeta med åtgärder för att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Så arbetar vi för att nå målet

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan (LundaKem) för kommunens verksamheter. Planen har fokus på barns och ungas hälsa och miljö. I den hittar du konkreta åtgärder som kommunen jobbar med inom områdena:

  • Bygg, underhåll och anläggning
  • Upphandling
  • Förskola, skola och fritidsverksamhet
  • Information

Mer information om LundaKem

Når vi våra mål?

Trots ett aktivt arbete inom LundaKem på förskolor och skolor så finns det mycket kvar att göra. I dagsläget är det svårt att bedöma om vidtagna åtgärder har gett tillräcklig effekt. Uppföljning och miljöövervakning behöver förbättras och insatserna öka på alla samhällsnivåer för att uppnå delmålen i LundaEko II.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Om minskad kemikaliebelastning i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
3.1 Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive mikroplaster, från byggnader och anläggningar i Lunds kommun ska minska. ?
Osäkert om vi klarar målet
3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga. -
Riskerar att ej klara målet
3.3 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun ?
Osäkert om vi klarar målet
3.4 Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i kommunen. ?
Osäkert om vi klarar målet

Relaterad information