Mål: Minskad kemikaliebelastning

Vi ska värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i det mesta – i mat, kläder, möbler, byggnader, elektronik, hygienartiklar och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till en ökad välfärd. Men vissa har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Då barns och ungdomars kroppar fortfarande utvecklas är de extra känsliga för att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi arbetar därför på många olika sätt för att barn och unga inte ska utsättas för dessa ämnen.

Så arbetar vi för att nå målet

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan (LundaKem). Planen har fokus på barns och ungas hälsa och miljö. I den hittar du konkreta åtgärder som kommunen jobbar med inom områdena:

  • Bygg, underhåll och anläggning
  • Upphandling
  • Förskola, skola och fritidsverksamhet
  • Information

Mer information om LundaKem

Når vi våra mål?

Trots ett aktivt arbete inom LundaKem på förskolor och skolor så finns det mycket kvar att göra. I dagsläget är det svårt att bedöma om vidtagna åtgärder har gett tillräcklig effekt. Uppföljning och miljöövervakning behöver förbättras och insatserna öka i hela samhället för att uppnå delmålen i LundaEko II.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Om minskad kemikaliebelastning i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
3.1 Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive mikroplaster, från byggnader och anläggningar i Lunds kommun ska minska. ?
Målet delvis uppnått
3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga. -
Riskerar att ej klara målet
3.3 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun +
Målet är uppnått
3.4 Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i kommunen. +
Målet är uppnått

Relaterad information