Mål: Klimatanpassning

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar. Ett samhälle där negativa följder för människor, samhälle och miljö kan undvikas.

Hur klimatet i Lund blir till slutet av seklet beror mycket på hur mycket vi minskar de globala utsläppen av växthusgaser. Genom klimatanpassning vidtar vi åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna och minska risken för vad de kan medföra.

Så arbetar vi för att nå målet

Klimatanpassning är en komplex fråga som vävs in i våra vanliga planer och processer. Bland annat i översiktsplanen och i kommunens översvämningsplan.

Lunds kommuns översiktsplan

Lunds kommuns översvämningsplan

Når vi våra mål?

Även om utvecklingen pekar åt rätt håll så riskerar vi att inte klara målen för 2020. Läs mer i miljöredovisningen:

Klimatanpassning i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
5.1 Lunds kommun ska ta fram en plan för klimatanpassning senast 2018. -
Målet är ej uppnått
5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens processer och planering i alla berörda verksamheter. ?
Målet är delvis uppnått

Relaterad information