Mål: Klimatanpassning

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.

Hur framtidens klimat i Lund kommer att utvecklas till slutet av seklet beror mycket på hur framgångsrik begränsningen av de globala växthusgasutsläppen blir. Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna samt minska risken för negativa konsekvenser.

Så arbetar vi för att nå målet

Klimatanpassning är en komplex fråga som integreras i ordinarie planer och processer så att klimatrelaterade risker uppmärksammas i kommunens olika verksamheter. Bland annat i översiktsplanen och i kommunens översvämningsplan.

Lunds kommuns översiktsplan

Lunds kommuns översvämningsplan

Når vi våra mål?

Även om utvecklingen pekar åt rätt håll så visar en uppföljning av målsättningarna inom klimatanpassning att vi riskerar att inte klara målsättningarna för 2020.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.

Klimatanpassning i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2018. -
Riskerar att ej klara målet
5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens processer och planering i alla berörda verksamheter. ?
Osäkert om vi klarar målet

Relaterad information