Mål: Hållbar stadsutveckling

Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.

Hållbar stadsutveckling handlar bland annat om att planera, bygga, underhålla och hitta nya lösningar för by-, stads- och tätortsmiljöer. 

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Översiktsplanen

Det gröna Lund är ett av översiktsplanens tre målområden. Enligt detta ska all ökning av resande i kommunen ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Dessutom ska den blågröna infrastrukturen för rekreation och ekologiska värden öka i kommunens tätorter och på landsbygden.
Översiktsplanens målområden

Hållbart resande och miljöanpassat transportsystem

LundaMaTs är Lunds kommuns strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs har riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. Det berör på så vis alla som bor och vistas i Lund.
Hållbart resande och transporter i Lunds kommun

Spårvägen Lund C - ESS

Som en del i arbetet med LundaMaTs är Spårvägen Lund C - ESS en stor satsning
Spårvägen Lund C- ESS

Ledande projekt

Vi deltar i ett flertal projekt som leder utvecklingen på området. Exempelvis Smarta offentliga miljöer, Cityfied och COOL DH.
Projekt inom hållbarhet i Lunds kommun

Åtgärdsplan mot buller

I kommunens åtgärdsplan mot buller 2019 – 2023 pågår ett arbete med att minska antalet människor som utsätts för buller
Åtgärdsplan för buller

Kommunen genomför också olika åtgärder för att minska att invånarna utsätts för UV-strålning.

Når vi våra mål?

Vi kommer att nå flera av våra målsättningar. En stor utmaning finns i att minska exploatering av bra jordbruksmark. Läs mer i miljöredovisningen:

Hållbar stadsutveckling i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling. +
Målet är uppnått
6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och områden på landsbygden.  +
Målet är uppnått
6.3 Kommunen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruk. Den bästa åkermarken, klass 8-10, undantas så långt möjligt från exploatering. Planering av bebyggelse ska gå från att växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller befintliga hårdgjorda ytor. -
Målet är inte uppnått
6.4 Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skolor och platser för rekreation.

+
Målet är uppnått

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen för skadlig strålning. Detta så att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. +
Målet är uppnått
6.6 Den fysiska planeringen ska underlätta och uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse i Lunds kommun.  +
Målet är uppnått

Relaterad information