Ekologisk mat i Lunds kommun

Lunds kommun har länge arbetat strategiskt mot att öka andelen ekologiska livsmedel i den mat som serveras i bland annat skolor och förskolor. Kommunen arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras.

Utifrån LundaEko II har Lunds kommun arbetat långsiktigt för att, senast år 2020, nå delmål 2,5 om att 100 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att stryka detta delmål.

Frågor och svar om ändringar i mål för ekologisk mat

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut så har det dykt upp en del frågor från bland annat medborgare, leverantörer och producenter. Måltidsservice, som svarar för 60 procent av kommunens livsmedelsinköp, har nedan sammanställt svar på några av de vanligaste frågorna:

Kommer Lunds kommun att sluta helt med att köpa in ekologiska livsmedel?

Nej. Våra nuvarande livsmedelsavtal är upphandlade enligt 100 % - målet och fortlöper enligt avtal. Dessa upphandlingar har också gjorts tillsammans med andra kommuner. Följande avtal gäller:

 • Avtalen för mejeri, potatis, ägg, frukt och grönsaker löper till oktober 2020.
 • Färskt kött löper till mars 2021.
 • Grossistavtalet löper till januari 2021.
 • Färsk fisk löper till augusti 2023.

Vad händer när avtalen löper ut?

Serviceförvaltningen arbetar nu med att ställa samman villkoren för upphandlingen. Vi har inte hunnit fastställa ambitionsnivå tillsammans med övriga kommuner som ingår i samarbetet, så frågan är tyvärr för tidig att svara på.

Finns det andra mål som kommunen måste ta hänsyn till i sina livsmedelsinköp?

Ja. Det finns flera krav och rekommendationer inom området som ibland kolliderar. Vi behöver arbeta vidare under våren för att ta fram en strategi om hur vi ska hantera dessa frågor i framtiden. Följande krav och rekommendationer finns att ta hänsyn till:

 • Ett delmål i LundaEko II har varit att bara köpa MSC-märkt fisk.
 • Lunds kommun ska handla upp varor utifrån Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
 • Vi arbetar utifrån en målsättning att minska andelen kött och byta ut mot växtbaserade produkter. Det nötkött som serveras ska vara ekologiskt och så långt som möjligt komma från naturbetande djur för att öka den biologiska mångfalden.
 • Lund har, sedan många år, varit med i samarbetet Fairtrade City och ska arbeta för att köpa in rättvist handlade produkter så som kaffe och te.
 • LundaEko II, där det nu strukna målet finns med, är under revidering. Förslag till nytt styrdokument väntas bli färdigt i slutet av 2020.
 • Det långsiktiga nationella målet anger att vi, inom offentlig sektor, ska använda minst 60 procent ekologiska livsmedel senast år 2030.
 • Slutligen finns det andra rekommendationer, exempelvis Nordiska Näringsrekommendationerna av Livsmedelsverkets om näringsriktig kost.

Vilken skillnad gör våra val kring livsmedel för leverantörer och producenter?

Det handlar om stora volymer och gör därför större skillnad än vad många kanske tror. Därför är det viktigt att vi arbetar med framförhållning så att producenten i god tid kan säkerställa rätt volymer för produktion.

Hur mycket kommer Lunds kommun att spara genom detta beslut?

Måltidsservice, som svarar för cirka 60 procent av kommunens livsmedelsinköp, räknar med att kunna spara ungefär tre miljoner kronor under 2020 genom att byta ut vissa ekologiska produkter till konventionella. Två exempel är buljong och maizena. Det har varit en viktig förutsättning för att kunna sänka måltidspriset för beställande skolor och förskolor med 1,05 krona per portion.

Vad händer nu?

Arbetet med att revidera LundaEko, Lunds program för ekologisk hållbar utveckling, pågår under 2020. Under arbetet gång ska nya mål för livsmedel arbetas fram.

Måltidsservice på serviceförvaltningen jobbar vidare utifrån kommunfullmäktiges beslut för att hitta en bra balans mellan ekologiska och konventionella produkter så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra gäster näringsriktig kost och en bra måltidsupplevelse. 

Viktigt med helheten

I Lunds kommun är det en självklarhet att säkerställa att den mat som serveras är näringsriktig. Vi arbetar med att minska matsvinn och att säsongsanpassa våra inköp för att hålla kostnaderna per måltid nere och för att bidra till minskad miljöpåverkan. Mer om detta kan du läsa i kommunens kostpolicy:

Kostpolicy för Lunds kommun  

Uppföljning av ekologiskt och klimatpåverkan från livsmedel

Lunds kommun följer upp hur mycket ekologisk mat som serveras, men också klimatpåverkan från de livsmedel som serveras. Sedan 2013 har andelen ekologisk mat ökat från mindre än hälften till över 80 procent. Samtidigt har klimatpåverkan per kilo serverad mat minskat.

Graf för uppföljning av livsmedel

Beskrivning illustration: Sedan 2013 har andelen ekologisk mat ökat från mindre än hälften till över 80 procent. Samtidigt har klimatpåverkan per kilo serverad mat minskat.

Ekomatsligan - Lund i topp

Den årligt återkommande tävlingen Ekomatsligan mäter hur bra landets kommuner och landsting är på att driva utvecklingen mot fler ekologiska varor och svenskproducerade ekologiska (svekologiska) livsmedel i sina verksamheter. Det är EkoMatCentrum, Informationscentrum för Ekologiska Produkter, som står bakom tävlingen.

2019 var Lunds kommun bäst i landet både på att köpa in ekologisk mat och på svekologisk mat, vilket bland annat beror på att vi köper mycket ekologiskt naturbeteskött som är lokalt producerat.