Mål: Hållbar konsumtion

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion.

Konsumtionen i Lund ger globala avtryck. Att minska konsumtionen, minska avfallen och ställa miljökrav vid upphandling är olika sätt att minska vår miljöpåverkan. Att köpa in ekologisk mat är ett exempel där Lunds kommun flera år i rad har varit bäst i landet. Ett annat viktigt område är att minska matsvinnet, där kommunens kök och skolor har en viktig roll.

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Avfall och återvinning

Lunds renhållningsverk (LRV) arbetar med att minska avfall och att utveckla möjligheter till återvinning i kommunen.
Lunds renhållningsverk (LRV)

Fritidsbanken

Vi driver Fritidsbanken där lundabor kan låna, istället för att köpa begagnade saker för utöva aktiviter på sin fritid.
Fritidsbanken Lund

Ekologisk och klimatsmart mat

Lunds kommun har länge arbetat med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska klimatpåverkan från den mat som serveras i våra verksamheter.
Ekologisk mat i Lunds kommun

Fairtrade City

Lunds kommun är en Fairtrade City. Inom Lund Fairtrade City arbetar vi för att bidra till en rättvis världshandel som en del av Agenda 2030.
Fairtrade City Lund

Återvinna utsliten IT-utrustning

Kommunen säljer tillbaka IT-utrustning som inte längre fungerar till ett företag som ger produkterna ett andra liv, eller skickar dem till materialåtervinning.

Upphandling

Lunds kommun arbetar med höga krav för hållbarhet i upphandlingar.

Cirkulär ekonomi - industriell symbios

Vi samarbetar med andra kommuner och företag kring cirkulär ekonomi - industriell symbios (då en aktörs avfall blir en annans resurs). Ett exempel är det EU-projektet COOL DH där Kraftringen bygger det som ska bli världens största fjärrvärmenät med låg temperatur. Till nätet används restvärme från ESS och Max IV som används för att värma byggnader på Brunnshög.
COOL DH

Når vi våra mål?

När vi följer upp våra mål för Hållbar konsumtion så går arbetet med att verka för cirkulära flöden i resurssnåla och giftfria kretslopp bra. Däremot är det osäkert eller stor risk att vi inte klarar övriga delmål. Även om det görs ett stort arbete inom ramen för hållbara upphandlingar i Lunds kommun, så finns det en del kvar att göra. När det gäller avfall behöver den totala mängden minska snabbare, och andelen utsorterat restavfall behöver öka. 

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Hållbar konsumtion i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna, resurssnåla och giftfria kretslopp. + Kommer att klara målet
2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor, produkter och tjänster ska det finnas krav för hållbarhet lägst enligt upphandlingsmyndighetens baskriterier eller liknande. Andelen upphandlingar där krav ställs, utöver basnivån, ska öka. -
Riskerar att ej klara målet
2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps av kommunen ska innehålla, eller ge upphov till, så lite ämnen som möjligt som är farliga för miljö och hälsa. Till exempel mikroplast. -
Riskerar att ej klara målet
2.4 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det finns risk för brott mot grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan ska sociala och etiska krav ställas och följas upp. ?
Målet är delvis uppnått
2.5 År 2020 ska 100 procent av inköp för livsmedel gälla ekologisk mat. -
Målet struket
2.6 Lunds kommun ska ständigt öka andelen upphandlade och inköpta produkter som är etiska/rättvisemärkta. ?
Målet är delvis uppnått
2.7 År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 procent sedan 2013. ?
Målet är delvis uppnått
2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet ska öka till 65 procent 2020

?
Riskerar att ej klara målet

Relaterad information