Mål: Friskt vatten och frisk luft

Vi ska värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och tillgången till rent vatten är avgörande för en hållbar utveckling. Målet bygger på EU:s ramdirektiv för vatten. Det säger att samtliga ytvatten och grundvatten inom unionen ska ha uppnått god kemisk, ekologisk och kvantitativ status.

Luftkvaliteten i Sverige är bättre än på många andra håll i världen, mycket tack vare ett arbete över lång tid. Det finns dock mycket kvar att göra innan luften är så pass hälsosam att inga barn och känsliga personer påverkas negativt.

Så arbetar vi för att nå målet

Vattenplaner

Delmålen om vatten i LundaEko II är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom ramen för Lunds vatten. Kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höjeås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Arbetet har resulterat i fem planer antagna av kommunfullmäktige:

Vattensamordnare

En tjänst som vattensamordnare inrättades i Lunds kommun under 2019. Vattensamordnare ska bidra till att påskynda arbetet med att skapa dagvattenanläggningar och till en bättre samordning av vattenfrågorna.

Uppföljning av luftkvalitet

Bland annat bidrar våra satsningar på att minska utsläppen från fossila bränslen till en bättre luftkvalitet i Lund. För att följa luftkvaliteten i kommunen görs mätningar av luftkvaliteten vid två mätstationer.
Luftkvalitet i Lunds kommun

Når vi våra mål?

Precis som i övriga Skåne har Lunds kommun stora utmaningar i olika vattenfrågor. Flera av målen i LundaEko har kommunen inte egen rådighet över. Det finns ett gott samarbete mellan organisationer och kommuner i länet. Trots det så ser det inte ut som att vi når våra mål för friskt vatten och frisk luft.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Friskt vatten och frisk luft i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status/potential och god kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. -
Klarar ej målet
8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. -
Klarar ej målet
8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden ska göras. ?
Osäkert om vi klarar målet
8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas. ?
Osäkert om vi klarar målet

Relaterad information