Projekt inom miljö och klimat

I Lunds kommun söker vi samarbeten både internt och utanför organisationen för att vara med och genomföra spjutspetsprojekt inom miljö, klimat och energi. Här hittar du mer information om dessa projekt.

Pågående projekt

Cleancon

Cleancon är en gränsöverskridande satsning i regionen Öresund-Kattegat-Skagerak med offentliga och privata aktörer. Målet är en ökad användning av förnybar energi i offentlig och privat sektor genom att främja användningen av utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner. Projektet pågår hösten 2019 - hösten 2022.

Cleancon - Ett steg närmare fossilbränslefria arbetsmaskiner

Klimatneutrala Lund 2030

Lund är en av nio städer som beviljats finansiering från innovationsprogrammet Viable Cities för att snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Projektet sträcker sig från 1 september 2019 - 31 augusti 2021.

Klimatneutrala Lund 2030

Scalibur (avfallshantering)

Det slängs mer än 100 miljoner ton biologiskt avfall i EU varje år. För tillfället går 75% av detta till deponi eller eldas upp, vilket skapar stora miljöproblem. Biologiskt avfall producerar växthusgaser när det komposterar och förorenar mark och grundvatten. Att deponera biologiskt avfall går emot principerna för cirkulär ekonomi och är ett slöseri av näring, energi och potentiella resurser till biobaserade produkter.

Scalibur är ett projekt som arbetar för att lösa denna utmaning. Här samarbetar forskningsorganisationer samt ledande företag inom avfallshantering och teknologisk utveckling med fyra europeiska städer för att visa upp innovativa lösningar som omvandlar biologiskt avfall till värdefulla produkter. 

Lunds kommun ingår i projektet som ett av de goda exempel som har kommit långt med avfallshantering. Bland annat kommer kommuner och företag från andra länder hit på studiebesök inom ramen för Scalibur.

Film som Scalibur tagit fram om Lunds avfallshantering:

Mer information om Scalibur

Rest till Bäst (biokol)

Hur skapas en efterfrågad nyttoprodukt, i detta fall biokol, av olika organiska restprodukter som trädgårdavfall, slam och tång? Det ska Vinnovafinansierade projektet Rest till Bäst försöka ta reda på.

Finansiär: Vinnova

Mer information om Rest till bäst

COOL DH (fjärrvärme med låg temperatur)

COOL DH är ett EU-projekt som ska utveckla och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Syftet är att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som står modell för projektet.

Finansiär: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
Projektperiod: 2017 - 2021

Mer information om COOL DH

Avslutade projekt

Klicka här för att läsa om våra avslutade projekt