Mål: Engagera flera

Vi ska motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.

För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera sig och agera för en hållbar utveckling. Därför är och samarbete viktigt.

Så arbetar vi för att nå målet

Engagera flera är ett brett område där vi arbetar på många olika sätt. Här kommer några exempel.

Sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier genom Hållbara Lund på Facebook och Instagram.
Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Samarbeten

Vi samarbetar med olika aktörer i flera projekt – både lokala, nationella och internationella.
Vår samlingssida för hållbarhetsprojekt

Medel till miljöprojekt

Föreningar och ideella organisationer kan söka medel för projekt som bidrar till en bättre miljö i Lund.
Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Miljöpris och miljöbragd

Vi delar årligen ut ett miljöpris och en miljöbragd för goda insatser för miljön i Lund.
2020 års vinnare av miljöpriset och miljöbragden

Klimatpolitiskt råd

Vi samarbetar nära forskare. Sedan 2018 har Lunds kommun ett eget klimatpolitiskt råd med experter inom olika områden från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april rådet en rapport där de har granskat kommunens arbete för klimatet till kommunstyrelsen. 
Klimatpolitiska rådet i Lund

Naturskolan

Naturskolan har i uppdrag att stödja utveckling i skolan inom naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling. 
Naturskolan i Lund

Miljöedning

Kommunen har ett internt arbete för miljöledning där miljösamordnare på alla förvaltningar och mer än 500 miljöombud är delaktiga.

Evenemang

Vi arrangerar och deltar i flera event med miljötema.  

Når vi våra mål?

Vi når våra mål för engagera flera. Hela uppföljningen av målen finns i miljöredovisningen.
Engagera flera i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
1.1 Lunds kommun ska, utifrån alla prioriterade områden i LundaEko II, bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ. +
Kommer att klara målet
1.2 Lunds kommun ska, utifrån alla prioriterade områden i LundaEko II, öka kunskap samt utveckla samarbete och dialog kring hållbar utveckling i Lunds kommun. Vi ska även samarbeta med företag, universitet, organisationer och medborgare. +
Kommer att klara målet
1.3 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling ska öka till 100 procent 2020. ?
Målet är delvis uppnått

Relaterad information