Mål: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Lunds kommun ska skydda och utveckla kommunens natur och gröna områden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi ska också skapa goda möjligheter till rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

Om vi inte tar hand om naturen riskerar vi vår matförsörjning och vår ekonomi. En rik natur med hög biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster är grunden för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika nyttor som naturen förser oss människor med, så som rening av vatten, pollinering och möjlighet till rekreation. Den biologiska mångfalden och naturens nyttor behöver skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun.

Så arbetar vi för att nå målet

Grönprogram

Grönprogrammet tar ett grepp om de gröna värdena i staden och på landsbygden. Programmet har tre mål som berör olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Fokus ligger dock på kommunens egen mark och de områden där kommunen har rådighet.
Grönprogram för Lunds kommun

Översiktsplanen

Det gröna Lund är ett prioriterat område i översiktsplanen. Bland annat ska Lund bli en grönare kommun. Gröna och blå strukturer ska utvecklas för att möta klimatförändringar och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.
Översiktsplanens målområden

Gröna skolgårdar

I Lund pågår en långsiktig satsning på Gröna skolgårdar på förskolor och skolor.
Gröna skolgårdar 

Når vi våra mål?

Vi når målet om att skydda fler naturområden, men riskerar att inte nå många av övriga delmål. Nya metoder behöver utvecklas för att bevara arter i kommunen. Det behövs också nya metoder för att mäta och utvärdera den biologiska mångfalden. Kommunen har inte full rådighet vilket innebär att vi i behöver samarbeta mer med externa aktörer. Läs mer i miljöredovisningen:

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommunens invånares behov av och rätt till gröna miljöer. -
Målet delvis uppnått
7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster i tätorter och på landsbygden.  ?
Målet delvis uppnått
7.3 Lunds kommuns ska verka för att fler lämpliga naturområden ska få skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande. +
Målet är uppnått
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter. Detta med syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av invasiva arter.  -
Målet är inte uppnått
7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar områden som utpekats som värdefull natur.  +
Målet är uppnått

Relaterad information