Mål: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Lunds kommun ska skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

Utan en fungerande natur äventyras vår matförsörjning och vår ekonomi. En livskraftig, rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster utgör förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika nyttor som naturen förser oss människor med, som exempelvis vattenrening, pollinering och möjlighet till rekreation. Den biologiska mångfalden och naturens nyttor som ekosystemtjänsterna ger behöver skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun.

Så arbetar vi för att nå målet

Grönprogram: Grönprogrammet tar ett helhetsgrepp om de gröna värdena i staden och på landsbygden och har tre mål som berör tre olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Fokus ligger dock på kommunens egen mark och de områden där kommunen har rådighet.
Grönprogram för Lunds kommun

Översiktsplanen: I översiktsplanen är ett av de övergripande målområdena Det gröna Lund som anger att Lund ska bli en grönare kommun där de gröna och blå strukturerna utvecklas för att möta förväntade klimatförändringar och samtidigt öka de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
Översiktsplanens målområden

Gröna skolgårdar: I Lund pågår en långsiktig skolutvecklingssatsning Gröna skolgårdar som syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun.
Gröna skolgårdar 

Når vi våra mål?

Vi når framgång med att skapa naturområden, men riskerar att inte nå många av delmålen inom området Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nya metoder behöver utvecklas för att bevara kommunens arter i livskraftiga populationer, liksom metoder för att mäta och utvärdera den biologiska mångfalden och för att bedöma delmålen i LundaEko II. Kommunen har inte full rådighet vilket innebär att kommunen i större omfattning behöver samarbeta med externa aktörer.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer. ?
Osäkert om vi klarar målet
7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster i tätortsmiljö och på landsbygden.  ?
Osäkert om vi klarar målet
7.3 Lunds kommuns ska verka för att fler lämpliga naturområden ska få skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande. +
Kommer att klara målet
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av invasiva arter.  ?
Osäkert om vi klarar målet
7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.  ?
Osäkert om vi klarar målet

Relaterad information