Priser förrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Överenskommelse om fast pris

För standardförrättningar kan lantmäteriet erbjuda fast pris. Prisexexempel:

Vanligt pris för avstyckning: 40 000 - 45 000 kr.
Vanligt pris för fastighetsreglering: 40 000 - 45 000 kr.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns tre timpriser:

Tjänst Timpris
Förrättningslantmätare: 1550 kr/tim
Biträdande handläggare: 1420 kr/tim
Förrättningsassistent: 1150 kr/tim

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Men det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Betalning

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto. Därefter debiteras ränta med gällande diskonto plus åtta procentenheter. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Vad ingår?

I en lantmäteriförrättning ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs:

Ansökan

När ansökan kommit in och diarieförts, skickas en bekräftelse ut.

Utredning

Lagfarter kontrolleras, kartor tas fram, gällande planer och bestämmelser utreds samt servitut och samfälligheter kontrolleras och utreds. Det undersöks om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Kontakter, samråd

Berörda informeras, frågor besvaras, samråd med kommun/byggnadsnämnd, länsstyrelse och andra myndigheter, eventuell besiktning av områden, vägar, hus m.m.

Sammanträde

Om sammanträde behövs skickas kallelser ut, delgivning bevakas, förberedelser vidtas, sammanträdet hålls och protokoll upprättas.

Fältarbete

Underlag för fältarbete utreds och insamlas; arkivuppgifter om befintliga gräns-, polygon- och mätpunkter; lämpligheten hos nya gränser bedöms på plats, befintliga punkter mäts in för att lokalisera nya gränser, nya gränser markeras och mäts in.

Karta

Mätdata beräknas, karta konstrueras och justeras med hänsyn
till mätdata, karta ritas och lagras sedan i kartdatabas.

Beslut

Bedömningar görs, rättsfall studeras, fastighetsrättslig och teknisk beskrivning upprättas, beslut tas och formuleras samt protokoll upprättas.

Avslutning

Underrättelse om avslutande skickas ut. Lantmäteriakten upprättas. Efter fyra veckor kan förrättningen vinna laga kraft och åtgärden registreras i Lantmäteriets fastighetsregister. Kopia av lantmäteriakten och räkning skickas ut. Akten arkiveras.

Kontakt

Lantmäteri

Besöksadress: Brotorget 1, Lund. Besök bör förbokas.
Telefontid: 08.3012.00 och 13.0015.00
Postadress: Box 41, 221 00 LUND
E-post: lantmateri@lund.se
Telefon: Kristallens medborgarcenter: 046-359 75 00

Martina Olsson lantmäterichef
Telefon: 046-359 59 14

Marcus Sollvén, lantmätare
Telefon: 046-359 50 69

Viola Lindgren, lantmätare
Telefon: 046-359 62 34

Erika Andersson, lantmätare
Telefon: 046-359 59 01