Förrättningar och andra tjänster

Lund är en av de kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Lund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om du vill stycka av en tomt, bilda en gemensamhetsanläggning, skapa servitut eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Det finns flera olika slags förrättningar:

Avstyckning görs när en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en nya fastighet. Du kan ansöka om att den nya fastigheten ska vara fri från inteckningar (pantbrev). Behöver du även lagfart söker du det på statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning.

Fastighetsreglering innebär att man överför mark från en fastighet till en annan. Genom fastighetsreglering kan även servitut bildas, ändras eller upphävas.

Vill du få ett avtalsservitut inskrivet i fastighetsregistret gör du det genom att ansöka till det statliga lantmäteriet. Detta och mer om servitut finns på det statliga lantmäteriets hemsida.

Anläggningsförrättning gör man för att bilda eller ompröva en så kallad gemensamhetsanläggning, det kan handla om till exempel gemensam väg, vatten och avlopp, fiber eller garage.

Fastighetsbestämning görs för att få klarhet i exempelvis hur gränsen går mellan olika fastigheter, om ett servitut gäller eller vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Andra åtgärder du kan ansöka om är ledningsrätt, klyvning, sammanläggning, äganderättsutredning med mera.Mer om de olika förrättningsåtgärderna på statliga lantmäteriet.

Vi kan också hjälpa till med bland annat gränsutvisning (när det finns koordinater) och bildande av samfällighetsförening.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Lantmäteri

Besöksadress: Brotorget 1, Lund. Besök bör förbokas.
Telefontid: 08.3012.00 och 13.0015.00
Postadress: Box 41, 221 00 LUND
E-post: lantmateri@lund.se
Telefon: Kristallens medborgarcenter: 046-359 75 00

Martina Olsson lantmäterichef
Telefon: 046-359 59 14

Marcus Sollvén, lantmätare
Telefon: 046-359 50 69

Viola Lindgren, lantmätare
Telefon: 046-359 62 34

Erika Andersson, lantmätare
Telefon: 046-359 59 01